Font
Contrast

Student documents

Documents with an icon .www are from The Rector's Repository. Direct access to these documents is possible only from the AGH-UST internal network or via Open-VPN.

Social documents

.www
Zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2019 Przejdź do
.www
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych w roku 2019 Przejdź do
.www
Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą w roku 2019 Przejdź do
.www
Pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie Przejdź do
.www
Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej Przejdź do
.www
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami Przejdź do
.www
Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. Przejdź do
.www
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości dla studenta Przejdź do
.www
Wniosek korygujący dla studenta Przejdź do
.pdf
Uniwersalny formularz oceny pracy przez jej opiekuna Download file
.pdf
Uniwersalny formularz oceny pracy przez jej recenzenta Download file
.pdf
arkusz_osiagniec_dyplomanta Download file
.pdf
Wniosek_o_wydanie_odpisow_w_jezyku_angielskim_z_umowa_01_10_2019 Download file
.pdf
Wniosek_o_wydanie_odpisow_w_jezyku_angielskim_bez_umowy_01_10_2019 Download file
.pdf
Podanie zmiana tematu Download file
.pdf

Diploma theses and projects

.www
ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej/projektu dyplomowego Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 2 – Oświadczenia studenta Przejdź do
.pdf
Zasady_organizacyjne_studenckich_praktyk Download file
.pdf
Plan_praktyk_WGiG_2020a Download file
.pdf
Porozumienie w sprawie praktyk Download file
.pdf
Wzor_podania_do_Zakladu_praktyka_zawodowa Download file
.pdf
karta_praktyk_GiG Download file
.pdf
Guidelines on the diploma process, with the student's statement attachment Download file
.pdf
Wniosek_o_wydanie_odpisow_w_jezyku_angielskim_z_umowa_01_10_2019 Download file
.pdf
Wniosek_o_wydanie_odpisow_w_jezyku_angielskim_bez_umowy_01_10_2019 Download file
.pdf
podanie_zmiana_tematu Download file
.pdf
Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej ZIP Download file
.pdf
Editorial requirements for Master and Engineer's thesis Download file
.pdf
Wytyczne w sprawie procesu dyplomowania - oświadczenie studenta o gotowości do przystąpienia do egzaminu w trybie zdalnym Download file

Practices

.doc
podanie_dodatkowy_termin Download file
.pdf
.pdf
Badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH wprowadzone na podstawie opinii nr 3/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami uchwalone na podstawie opinii nr 1/2022 Kolegium WILiGZ dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Plan_praktyk_WGiG_2020a Download file
.pdf
Porozumienie w sprawie praktyk Download file
.pdf
Wzór podania do zakładu pracy Download file
.pdf
Wzór podania do zakładu pracy Download file
.pdf
Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia Download file

Teaching applications

.pdf
Ustalenia finansowe Download file
.pdf
Semestry i przedmioty kontrolne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzone na podstawie opinii nr 4/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Zasady wyboru przedmiotów lub modułów obieralnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzone na podstawie opinii nr 6/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Zasady wsparcia studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w sytuacjach konfliktowych wprowadzone na podstawie opinii nr 7/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Podanie o przeniesienie/reaktywacje na studia niestacjonarne w celu rejestracji i obrony pracy dyplomowej Download file
.pdf
Karta odejścia (obiegówka) – studia stacjonarne Download file
.pdf
Karta odejścia (obiegówka)- studia niestacjonarne Download file
.pdf
Podanie o reaktywację w celu rejestracji i obrony pracy dyplomowej Download file
.pdf
Dopuszczalny deficyt punktów ECTS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzony na podstawie opinii nr 2/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego Download file
.pdf
Podanie o udzielenie zgody na wpis warunkowy Download file
.pdf
Podanie o przeniesienie/reaktywacje na studia niestacjonarne Download file
.pdf
Podanie o przeniesienie/reaktywacje na studia niestacjonarne Download file
.pdf
Protokół zaliczenia/egzaminu Download file
.pdf
Wniosek do Prorektora AGH ds. Kształcenia o ponowne rozpatrzenie sprawy Download file
.pdf
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów Download file
.pdf
Odwołanie od rozstrzygnięcia sprawy Download file
.pdf
Podanie o Indywidualną Organizację Studiów Download file
.pdf
Podanie o zgodę na dodatkowy termin zaliczenia Download file
.pdf
Zasady przepisywania ocen z przedmiotów w toku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzone na podstawie opinii nr 5/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Download file
.pdf
Podanie o zgodę na przepisanie ocen Download file
.pdf
Podanie o zgodę na przepisanie ocen dla studentów niestacjonarnych w przypadku przedmiotów niezgodnych ze sobą Download file
.pdf
Podanie o zgodę na przepisanie ocen dla studentów niestacjonarnych Download file

Application forms

.pdf
Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia dr. hab. inż. Radosława Pomykały, prof. AGH Download file
.pdf
Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia dr. hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego, prof. AGH Download file

Financial documents

.pdf
Ustalenia finansowe Download file
.pdf
Blankiet opłaty za legitymacje Download file
.pdf
Blankiet opłaty za przedmiot Download file
.pdf
Opłaty podanie Download file

This website uses cookies.

We use cookies on our news website to make it easier for users to use all the functionalities of our website. If your browser does not block such files sent by our server, it means that the User agrees to their storage on his computer.