Czcionka
Kontrast

FAQ – Rekrutacja

Jakie umiejętności warto posiadać przed rozpoczęciem studiów na WILiGZ?

Ze względu na szeroki zakres stosowanych metod nauczania. Zainteresowani/zainteresowane kandydaci/kandydatki i/lub studenci/studentki powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi platform, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem cyfrowych platform komunikacyjnych tj. MsTeams lub innych. Powinni też dysponować sprzętem komputerowym i dostępem do łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości.

Jakie są opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych?

Studia pierwszego stopnia inżynierskie:

Kierunek studiówSemestr studiów
IIIIVVII
Budownictwo3500350025000500
Inżynieria Górnicza3500350025002000
Inżynieria Kształtowania Środowiska3500230025002000
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi3500350025002000

Studia drugiego stopnia magisterskie:

Kierunek studiówSemestr studiów
III, III
Budownictwo40004000
Inżynieria Górnicza40004000
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi40004000
Inżynieria Kształtowania Środowiska40002500
Inżynieria Bezpieczeństwa40004000


Studenci zobowiązani są dokonywać wpłat na indywidualny numer subkonta (dostępny na: USOS).

Dowody wpłat należy okazać w dziekanacie do 03 października 2024 – semestr III, V i VII oraz 17 października 2024 – semestr I.

Opłaty dokonywane po terminie muszą uwzględniać ustawowe odsetki za zwłokę.

Ko=(Kz·Lz·So)/365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają: Ko – kwota odsetek, Kz – kwota zaległości,  Ld– liczba dni zwłoki, So– stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym

Jak wyznaczany będzie wskaźnik rekrutacji w przypadku matematyki zdanej na poziomie podstawowym?

Wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym (obowiązkowo) będzie uwzględniany przy wyliczeniu składnika M wskaźnika rekrutacji. Wynik ten nie może zostać uwzględniony do wyliczenia składnika G wskaźnika rekrutacji, gdyż składnik G może zostać wyliczony tylko w oparciu o wynik z matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.

Uwaga: Jeżeli w rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydat:
– kończy obecnie studia pierwszego stopnia, tzn. jest już po obronie pracy inżynierskiej, ew. licencjackiej (lub obrona odbędzie się przed zakończeniem rejestracji),
– nie studiuje na innym jeszcze kierunku,
– zrezygnuje z dotychczasowych studiów po zakwalifikowaniu się na studia w AGH (w momencie dokonywania wpisu na studia),
to w formularzu rejestracyjnym powinien zaznaczyć opcję “nie będę studentem”.

Studiuję już na innym kierunku. Czy mogę uczestniczyć w rekrutacji na studia w tym roku?

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.

Uwaga: Jeżeli w rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydat:
– kończy obecnie studia pierwszego stopnia, tzn. jest już po obronie pracy inżynierskiej, ew. licencjackiej (lub obrona odbędzie się przed zakończeniem rejestracji),
– nie studiuje na innym jeszcze kierunku,
– zrezygnuje z dotychczasowych studiów po zakwalifikowaniu się na studia w AGH (w momencie dokonywania wpisu na studia),
to w formularzu rejestracyjnym powinien zaznaczyć opcję “nie będę studentem”.

Posiadam wykształcenie średnie uzyskane za granicą. Jakie dokumenty muszę złożyć przed kwalifikacjami na studia pierwszego stopnia?

W przypadku wykształcenia uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest, przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację, złożyć za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja elektroniczną kopię (skan) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja go wydająca. Równocześnie należy w ten sam sposób złożyć tłumaczenia na język polski wyżej wymienionych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dokumenty zagraniczne weryfikuje Dział Studentów Zagranicznych AGH. Szczegółowe informacje mozna znaleźć w zakładce dokumenty.

Centrum Rekrutacji przelicza wyniki egzaminu maturalnego na skalę ocen obowiązującą w Polsce i wprowadza do systemu e-Rekrutacja.

Czy dokumenty na uczelnię muszę złożyć osobiście?

Nie jest to wymagane. Stosowne dokumenty na etapie rejestracji składane są drogą elektroniczną (kandydat przesyła elektroniczne kopie dokumentów).

Po wstępnej kwalifikacji (po ogłoszeniu wyników): – kandydat może osobiście złożyć wymagane dokumenty w Centrum Rekrutacji lub, – kandydat może przesłać do Centrum Rekrutacji komplet oryginałów dokumentów za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym. Konieczne jest przesłanie oryginału świadectwa dojrzałości lub oryginalnego odpisu, wydanego OKE. Dokumenty muszą być dostarczone do Centrum Rekrutacji przed upływem terminu wskazanego w Kalendarzu Rekrutacji, lub – dokumenty może osobiście złożyć w Centrum Rekrutacji osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na AGH. W tym przypadku wymagane jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu kandydata na udzielonym pełnomocnictwie (wzór pełnomocnictwa dostępny jest w sekcji Dokumenty rekrutacyjne).

Czy i do kiedy mogę zmieniać listę zadeklarowanych kierunków?

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia deklaracja kierunków może być dowolnie zmieniana do upływu okresu przeznaczonego na rejestrację kandydatów podanego w kalendarzu rekrutacji, w danym cyklu rekrutacyjnym. W rekrutacji na studia drugiego stopnia deklaracja kierunku może być zmieniana do momentu uzyskania statusu kandydata w danym cyklu rekrutacyjnym.

Jaka jest wysokość tegorocznej opłaty rekrutacyjnej?

Informacje dotyczące wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne na dany rok akademicki znajdują się w sekcji Opłaty na stronie: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/oplaty/

Gdzie mogę znaleźć formularz do podania na studia i karty informacyjnej?

Rekrutacja na studia w AGH jest prowadzona z wykorzystaniem sytemu e-Rekrutacja, z którego można wydrukować wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne, takie jak podanie na studia, kartę informacyjną i inne.
Nie ma możliwości innego wypełnienia tych dokumentów niż poprzez system e-Rekrutacja.

Mam zamiar przenieść się na AGH z innej uczelni. Jak to zrobić?

Przeniesienie na studia z innej uczelni nie jest częścią rekrutacji. Wymaga zgody Dziekana Wydziału prowadzącego kierunek, na który student innej uczelni chciałby się przenieść.

Pytania w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do Dziekana odpowiedniego Wydziału, dane teleadresowe Wydziałów znajdują się na stronie Wydziały i podstawowe jednostki organizacyjne.

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu AGH nr 158/2019 Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w systemie e-Rekrutacja. W terminach przewidzianych w kalendarzu rekrutacji są zobowiązani wprowadzić wyniki matury oraz przesłać w formie skanu zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Następnie, przy dokonywaniu wpisu, przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacji.

Posiadam tytuł laureata/finalisty olimpiady uprawniającej do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego. Jak przebiega rekrutacja w moim przypadku?

Nie. Wpisu należy dokonać w terminie przewidzianym na wpisy w danym cyklu rekrutacji. Brak wpisu oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wpis w wyznaczonym terminie oraz potwierdzonych wiarygodnym dokumentem możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisów.

This site is registered on wpml.org as a development site.