Czcionka
Kontrast

Budownictwo

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)
Licznik miejsc 12/180

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

 • 1
  semestr
  • Rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną oraz wykształcisz umiejętności sporządzania rysunku technicznego – przedmioty: Geometria wykreślna; Grafika inżynierska i rysunek techniczny
  • Nauczysz się rozpoznawać skały i minerały oraz czytać dokumentację geodezyjną i kartograficzną – przedmioty: Geologia; Geodezja
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Poznasz charakterystykę obiektów budowlanych – przedmiot: Budownictwo Ogólne
  • Poznasz właściwości materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych – przedmiot:
   Materiały Budowlane
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się projektować przegrody budowlane z uwagi na migrację ciepła i wilgoci – przedmiot: Fizyka budowli
  • Umiesz rozpoznać kategorie gruntu i ocenić jego przydatność do zastosowań inżynierskich – przedmiot: Mechanika Gruntów
  • Dowiesz się jak wyznaczyć naprężenia i odkształcenia materiałów – przedmiot: Wytrzymałość materiałów
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Projektujesz posadowienia obiektów budowlanych – przedmiot: Fundamentowanie
  • Poznasz uniwersalne zasady projektowania konstrukcji budowlanych – przedmiot: Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
  • Zaznajomisz się z zasadami projektowania instalacji budowlanych – przedmiot: Instalacje budowlane
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Projektujesz konstrukcje drewniane, żelbetowe i murowe – przedmioty: Konstrukcje murowe i drewniane; Konstrukcje metalowe; Konstrukcje betonowe
  • Sporządzasz kosztorys robót budowanych – przedmioty: Ekonomika budownictwa
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Umiesz opracować projekt technologii i organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM – przedmioty: Technologia robót budowlanych; Organizacja produkcji budowlanej; Podstawy BIM
  • Poznasz prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
   – przedmiot: Prawo Budowlane
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Dowiesz się jak projektować zrównoważone obiekty budowlane – przedmiot: Zintegrowane projektowanie w budownictwie
  • Poznasz zasady bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji – przedmiot: Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Geotechnika i budownictwo specjalne (jęz. polski lub angielski)

 • 1
  semestr
  • Prowadzisz analizy stateczności skarp i zboczy oraz projektujesz zabezpieczenia – Przedmiot: Zaawansowane problemy geotechniki
  • Zdobywasz wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów inżynierskich mających zastosowanie w obiektach geotechnicznych – Przedmiot: Materiały w geotechnice
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz wykonać projekt wykonania i obudowy obiektu podziemnego – Przedmiot: Geotechnika budowli podziemnych i tuneli
  • Poznasz nowoczesne metody projektowania zaawansowanych i skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych – Przedmiot: Fundamenty specjalne
  • Zrozumiesz złożoność zjawisk dynamicznych zachodzących w podłożu budowlanym – Przedmiot: Dynamika gruntów
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się wyznaczać emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych – Przedmiot: Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
  3
  semestr

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

 • 1
  semestr
  • Potrafisz w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych – Przedmiot: Technologie robót budowlanych II
  • Poznasz metody stosowane w zarzadzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym oraz analizy wielokryterialnej w procesie decyzyjnym – Przedmiot: Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nauczysz się projektować łańcuch dostaw dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego – Przedmiot: Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie
  • Poznasz narzędzia i metody analizy danych oraz optymalizacji decyzji – Przedmiot: Metody wspomagania podejmowania decyzji w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
  • Umiesz zestawiać koszty w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem LCCA – Przedmiot: Zarządzanie kosztami w budownictwie
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poznasz proces przetargowy, dowiesz się jak sporządzać umowy na roboty budowlane i jak negocjować jej warunki – Przedmiot: Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie
  3
  semestr

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

 • 1
  semestr
  • Dowiesz się jakie materiały stosuje się w renowacji obiektów zabytkowych – Przedmiot: Materiały budowlane w renowacji zabytków
  • Poznasz współczesne technologie w procesie rekonstrukcji i rewitalizacji obiektów budowlanych – Przedmiot: Podstawy konserwacji i renowacji
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz ustalić warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na etapie eksploatacji zabytkowych – Przedmiot: Eksploatacja obiektów budowlanych
  • Umiesz  opracować zakres prac modernizacyjnych dla aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego – Przedmiot: Modernizacja obiektów budowlanych
  • Zdobędziesz wiedzę na temat napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych – Przedmiot: Awarie, naprawy i wzmocnienie obiektów budowlanych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz określić wizję rewitalizacji terenu zurbanizowanego i zdegradowanego oraz opracować plan realizacji działań rewitalizacyjnych – Przedmiot: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i zdegradowanych
  3
  semestr

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • 1
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje stalowe z zastosowaniem programów komputerowych – Przedmiot: Złożone konstrukcje metalowe
  • Nauczysz się oceniać stan techniczny budynku stosując narzędzia i metody diagnostyki konstrukcji – Przedmiot: Diagnostyka konstrukcji budowlanych
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Projektujesz złożone konstrukcje żelbetowe i drewniane – Przedmiot: Złożone konstrukcje drewniane; Złożone konstrukcje betonowe
  • Modelujesz konstrukcje budowlane stosując Metodę Elementów Skończonych – Przedmiot: Modelowanie w MES konstrukcji budowlanych
  • Poznajesz przyczyny i rodzaje awarii w budownictwie – Przedmiot: Awarie i katastrofy budowlane
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się czym jest i jak oceniać niezawodności obiektów budowlanych – Przedmiot: Niezawodność obiektów budowlanych
  3
  semestr