Czcionka
Kontrast

Inżynieria Górnicza

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Rzeczywistość w świecie górniczym mocno się zmienia, a technologie cały czas się rozwijają. To możliwe dzięki informatyzacji, robotyzacji i rozwojowi cyfryzacji, które są wypadkową nauk matematycznych i przyrodniczych. Techniki i nowoczesne technologie pozyskiwania surowców i eksploatacji maszyn górniczych, to kolejne tematy, które nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Inżynieria górnicza stawia także na kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijania zmysłu kierowniczego. Dzięki temu będziesz w stanie kierować w przyszłości grupą osób i objąć stanowiska managerskie. Dodatkowo masz możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań na jednej ze specjalności, gdzie rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie umiejętności logicznegopraktycznegokonstruktywnego myślenia oraz podejmowania zoptymalizowanych decyzji i szybkiego wnioskowania.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 20/20
 • 1
  semestr
  • Wiesz jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne – przedmiot: Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
  • Umiesz rozpoznać zagrożenia i wiesz jak sobie z nimi radzić – przedmiot: BHP i ergonomia
  • Rozumiesz konieczność zdobywania wiedzy w zakresie ekonomii i finansów, jako podstawy każdej działalności przemysłowej – przedmiot: Podstawy ekonomii
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Wiesz gdzie występują oraz w jakich miejscach eksploatuje się surowce mineralne – przedmiot: Zarys Górnictwa
  • Umiesz wykonywać rysunki techniczne zgodnie z polskimi normami w narzędziach typu CAD – Grafika inżynierska techniczna i rysunek techniczny
  • Potrafisz czytać i analizować mapy geologiczne, struktury geologiczne, kierunki biegu i upadu powierzchni geologicznych – Geologia, mineralogia i petrografia
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Umiesz zaprojektować podstawowe procesy związane z wydobyciem surowców w górnictwie podziemnym – przedmiot: Górnictwo podziemne
  • Potrafisz zastosować nowoczesne narzędzia obliczeniowe w rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich – przedmiot: Inżynierskie metody obliczeniowe
  • Potrafisz opisać zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem działania na nie czynników zewnętrznych – Materiałoznawstwo
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Umiesz zaprojektować podstawowe procesy związane z wydobyciem surowców w górnictwie odkrywkowym – przedmiot: Górnictwo odkrywkowe
  • Umiesz korzystać z map górniczych oraz potrafisz dokonać pomiarów geodezyjnych w praktyce – przedmiot: Geodezja i kartografia górnicza
  • Potrafisz dobrać urządzenia oraz odpowiednie technologie przeróbki i wzbogacania w zależności od oczekiwanego produktu – przedmiot: Przeróbka surowców mineralnych
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Znasz oraz potrafisz dobrać odpowiednie maszyny potrzebne do realizacji określonych zadań w przemyśle wydobywczym – przedmioty: Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym oraz Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
  • Potrafisz zbadać próbki skalne oraz określić uwarunkowania geomechaniczne prowadzonej działalności górniczej – przedmiot: Geomechanika
  • Potrafisz dobrać urządzenia wentylacyjne dla wybranych sieci wentylacyjnych – Aerologia górnicza
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Potrafisz ocenić dopływ wód do kopalni i rozwiązywać problemy z tym związane – przedmiot: Hydrogeologia i odwadnianie
  • Potrafisz bezpiecznie obchodzić się z materiałami wybuchowymi – przedmiot: Technika strzelnicza
  • Znasz rozwiązania transportowe w górnictwie – przedmiot: Maszyny transportowe w górnictwie odkrywkowym/podziemnym
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Masz wiedzę w zakresie projektowania i drążenia wyrobisk górniczych – przedmiot: Budownictwo górnicze
  • Znasz zagrożenia naturalne występujące w górnictwie – przedmiot: Zagrożenia naturalne w górnictwie
  • Potrafisz przygotować dokumentację geologiczno-górniczą w środowisku systemów informacji przestrzennej GIS
  7
  semestr
 • 8
  semestr
  • Znasz wymagania prawne prowadzenia działalności górniczej oraz potrafisz korzystać z aktów prawnych – przedmiot: Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
  • Potrafisz wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe w projektowaniu górniczym – przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie podziemnym/odkrywkowym
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie związane z przemysłem wydobywczym i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Seminarium dyplomowe
  8
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 20/20

Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

 • 1
  semestr
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  • Znasz metody określania wpływów górniczych na powierzchnię terenu oraz otoczenie – przedmiot: Wpływ robót górniczych na powierzchnię
  • Potrafisz monitorować zagrożenia i im przeciwdziałać – przedmiot: Techniki pomiarowe i monitoring w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • 2
   semestr
   • Potrafisz zamodelować złoże z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych – przedmiot: Modelowanie złóż
   • Umiesz dobrać i zaprojektować obudowę wyrobiska podziemnego – przedmiot: Obudowa wyrobisk podziemnych
   • Umiesz zaproponować koncepcję zabezpieczenia budynku przeciw wpływom górniczym – przedmiot: Budownictwo na terenach górniczych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz ocenić stan zagrożenia tąpaniami w kopalni podziemnej – przedmiot: Tąpania i wstrząsy
  • Znasz i potrafisz zastosować wybrane metody numeryczne – przedmiot: Zastosowanie metod numerycznych w geomechanice
  • Potrafisz zaprojektować i zrealizować badania terenowe – przedmiot: Badania polowe ośrodka skalnego i gruntowego
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  4
  semestr

Górnictwo odkrywkowe

 • 1
  semestr
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  • Znasz metody określania wpływów górniczych na powierzchnię terenu oraz otoczenie – przedmiot: Wpływ robót górniczych na powierzchnię
  • Potrafisz monitorować zagrożenia i im przeciwdziałać – przedmiot: Techniki pomiarowe i monitoring w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować kopalnię odkrywkową – przedmiot: Projektowanie kopalń odkrywkowych
  • Potrafisz zaprojektować i wykonać skomplikowane prace z użyciem materiałów wybuchowych – przedmiot: Inżynieria strzelnicza w górnictwie odkrywkowym
  • Znasz, potrafisz dobrać odpowiednie maszyny i zaprojektować układ technologiczny kamieniołomu – przedmiot: Układy technologiczne w górnictwie surowców skalnych
  • Potrafisz zamodelować złoże z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych – przedmiot: Modelowanie złóż
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz dokonać feasibility study dla przedsięwzięć górniczych – przedmiot: Studium wykonalności przedsięwzięć górniczych
  • Znasz metody likwidacji kopalń odkrywkowych i umiesz dobrać najbardziej odpowiednią metodę z uwagi na warunki geologiczno-górnicze i uwarunkowania społeczne – przedmiot: Likwidacja kopalń odkrywkowych
  • Znasz metody eksploatacji spod lustra wody i potrafisz je zastosować – przedmiot: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  4
  semestr

Górnictwo podziemne

 • 1
  semestr
   • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
   • Znasz metody określania wpływów górniczych na powierzchnię terenu oraz otoczenie – przedmiot: Wpływ robót górniczych na powierzchnię
   • Potrafisz monitorować zagrożenia i im przeciwdziałać – przedmiot: Techniki pomiarowe i monitoring w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować i wykonać skomplikowane prace z użyciem materiałów wybuchowych w warunkach kopalni podziemnej – przedmiot: Inżynieria strzelnicza w górnictwie podziemnym
  • Potrafisz zamodelować złoże z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych – przedmiot: Modelowanie złóż
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Znasz metody wentylacji wyrobisk podziemnych i potrafisz zaprojektować efektywne przewietrzanie – przedmiot: Wentylacja i pożary
  • Potrafisz zaproponować rozwiązania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac górniczych w trudnych warunkach naturalnych i technicznych – przedmiot: Eksploatacja w warunkach skrępowanych
  • Potrafisz zaprojektować likwidację zakładu górniczego po zakończonej eksploatacji – przedmiot: Reorganizacja kopalń podziemnych
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Znasz metody i umiesz zaprojektować sposób eksploatacji złóż zaburzonych i w trudnych warunkach geologiczno-górniczych – przedmiot: Specjalne technologie górnicze
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  4
  semestr

Przeróbka surowców mineralnych

 • 1
  semestr
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  • Rozumiesz potrzebę zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie i gospodarki odpadami – przedmiot: Zarządzanie środowiskiem
  • Potrafisz monitorować zagrożenia i im przeciwdziałać – przedmiot: Techniki pomiarowe i monitoring w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Znasz chemiczne metody wzbogacania  i umiesz je dobrać w zależności od eksploatowanej kopaliny – przedmiot: Chemiczne metody wzbogacania
  • Znasz i potrafisz dobrać metody rozdrabniania i klasyfikacji surowców – przedmiot: Metody rozdrabniania i klasyfikacji
  • Znasz metody odwadniania zawiesin wraz z doborem maszyn i urządzeń – przedmiot: Procesy odwadniania zawiesin
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Rozumiesz potrzebę racjonalnej gospodarki surowcami i materiałami – przedmiot: Gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi
  • Potrafisz zaprojektować i przeprowadzić badania próbek – przedmiot: Kontrola i automatyzacja procesów przeróbczych
  • Potrafisz bilansować układy technologiczne i tworzyć schematu ilościowo-jakościowe – przedmiot: Projektowanie układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  4
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.