Czcionka
Kontrast

Inżynieria Bezpieczeństwa

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Celem studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy człowieka, eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Absolwenci kierunku mogą podjąć zatrudnienie m.in.: w działach bhp i ochrony środowiska w różnych gałęziach przemysłu, administracji, służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego, jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 20/20

Bezpieczeństwo i ochrona pracy

 • 1
  semestr
  • Poznasz podstawowe wymagania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony pracy ludzi – przedmioty: prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa, podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Nauczysz się bezpiecznie dla człowieka i środowiska użytkować maszyny oraz gospodarować substancjami i odpadami niebezpiecznymi – przedmioty: bezpieczeństwo i ocena zgodności maszyn, gospodarka substancjami i odpadami niebezpiecznymi.
  • Poznasz metody rozwiązywania problemów decyzyjnych w sposób wielokryterialny – przedmioty: analizy wielokryterialne w zastosowaniach inżynierskich.
  •  Rozwiniesz umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach awaryjnych – przedmioty: pierwsza pomoc przedmedyczna.
  • Nabędziesz umiejętności zarządzania czasem i zasobami oraz opracowywaniem strategii negocjacji – przedmioty: podstawy negocjacji, zarządzanie organizacjami.
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nauczysz się przeprowadzać pomiary i badania wybranych czynników środowiska oraz kierować pracami szczególnie niebezpiecznymi – przedmioty: czynniki środowiska pracy, prace szczególnie niebezpieczne.
  • Poznasz założenia zintegrowanego zarządzania w organizacjach oraz audytowania – przedmioty: zintegrowany system zarządzania jakość-środowisko-bhp, dokumentacja bhp.
  • Nabędziesz umiejętności wykorzystania inżynierskich metod komputerowych – przedmioty: akwizycja i analiza danych w bhp.
  • Poznasz sposoby prognozowania skutków wypadków przy pracy, katastrof i awarii oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach awaryjnych – przedmioty: technologia VR w bezpieczeństwie pracy, systemy ratownictwa, badanie wypadków przy pracy i katastrof.
  • Poznasz wiele aspektów bezpieczeństwa w zarządzaniu bhp, zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu środowiskiem – przedmioty: zarządzanie bhp z elementami zarządzania kryzysowego, zarządzanie środowiskiem.
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • INauczysz się projektować bezpieczne stanowiska, procesy, środowisko pracy oraz oceniać ryzyko w nich występujące – przedmioty: analiza i zarządzanie ryzykiem, projektowanie w ergonomii i organizacja środowiska pracy, bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.
  • Nauczysz się dobierać i wdrażać odpowiednie środki profilaktyczne do występujących zagrożeń w różnych branżach – przedmioty: bezpieczeństwo pracy w budownictwie, bezpieczeństwo pracy w górnictwie, zagrożenie pożarowe i wybuchem.
  • Nabędziesz umiejętności oceny stanu sytuacji i prowadzenia akcji ratowniczych – przedmioty: planowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Poznasz metody efektywnej pracy w zespole i odpowiedzialnego kierowania pracownikami – przedmioty: przygotowanie pedagogiczne, kultura bezpieczeństwa.
  • Nabędziesz praktycznych umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – przedmioty: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna.
  • Zgłębisz i samodzielnie opracujesz wybrane zagadnienie naukowe z obszaru bezpieczeństwa i ochrony pracy – przedmioty: praca dyplomowa, koło naukowe/badania naukowe.
  4
  semestr

Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe

 • 1
  semestr
  • Poznasz podstawowe wymagania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska – przedmioty: prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Nauczysz się bezpiecznie dla człowieka i środowiska użytkować maszyny oraz gospodarować substancjami i odpadami niebezpiecznymi – przedmioty: bezpieczeństwo i ocena zgodności maszyn, gospodarka substancjami i odpadami niebezpiecznymi.
  • Poznasz metody rozwiązywania problemów decyzyjnych w sposób wielokryterialny – przedmioty: analizy wielokryterialne w zastosowaniach inżynierskich.
  •  Nabędziesz umiejętności zarządzania czasem i zasobami oraz opracowywaniem strategii negocjacji – przedmioty: podstawy negocjacji, zarządzanie organizacjami.
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nabędziesz umiejętności wykorzystania inżynierskich metod komputerowych – przedmioty: metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich.
  •  Poznasz instrumenty zarządzania środowiskiem i nauczysz się sporządzać raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – przedmioty: wpływ działalności przemysłowej na środowisko, zarządzanie środowiskiem.
  • Będziesz potrafił diagnozować stan uszkodzeń technicznych maszyn, urządzeń i obiektów oraz dobierać odpowiednie zabezpieczenia – przedmioty: procesy degradacyjne obiektów technicznych, ochrona przeciwpożarowa.
  • Poznasz założenia zintegrowanego zarządzania w organizacjach i planowania organizacji robót – przedmioty: zintegrowany system zarządzania jakość-środowisko-bhp, plan BIOZ.
  • Poznasz wiele aspektów funkcjonowania procesów technologicznych w środowisku naturalnym – przedmioty: bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle, bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię.
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Nauczysz się uwzględniać w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy aspekty środowiskowe – przedmioty: gospodarka o obiegu zamkniętym, alternatywne źródła energii, eksploatacja instalacji i obiektów gospodarki odpadami.
  • Zaznajomisz się ze sposobami monitorowania w cyklu produkcyjnym wpływu działań człowieka i techniki na poszczególne komponenty środowiska – przedmioty: profilaktyka zagrożeń w przemyśle i środowisku, metody kontroli zanieczyszczeń środowiska.
  • Nabędziesz umiejętności przeprowadzania ocen bezpieczeństwa dla obiektów technicznych, budowlanych i procesów – przedmioty: nowoczesna diagnostyka obiektów technicznych, bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych, audyt w bezpieczeństwie.
  • Nabędziesz umiejętności oceny stanu sytuacji i prowadzenia akcji ratowniczych – przedmioty: planowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Poznasz metody efektywnej pracy w zespole i odpowiedzialnego kierowania pracownikami – przedmioty: przygotowanie pedagogiczne, kultura bezpieczeństwa.
  • Nabędziesz praktycznych umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – przedmioty: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna.
  • Zgłębisz i samodzielnie opracujesz wybrane zagadnienie naukowe z obszaru bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego – przedmioty: praca dyplomowa, koło naukowe/badania naukowe.
  4
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.