Czcionka
Kontrast

Międzynarodowe EIT KIC RAW

DIM ESEE

Główną ideą projektu Dubrovnik International ESEE Mining school (ESEE – wschodnia i południowo-wschodnia Europa) jest transfer międzynarodowego doświadczenia na polu surowców mineralnych do uczestników warsztatów DIM. Nacisk kładziony jest na bezpośredni transfer wiedzy do uczestników przez znanych ekspertów, ale także stworzenie otwartego dialogu pomiedy abslowentami, studentami, naukowcami, przedsiębiorcami i szerszego społeczeństwa.
Wiedza i umiejętności zdobyte poprzez program DIM ESEE mają na celu zwiększenie możliwości zatrudniania inżynierów z zakresu górnictwa. Ponadto szersza edukacja ogólna w zakresie górnictwa i przetwórstwa surowców, a zwłaszcza w zakresie poprawy technik górniczych, skutkujących zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko, przyczynia się do szerszej społecznej akceptacji dla pozyskiwania i przetwórstwa surowców mineralnych. W dłuższej perspektywie program doprowadzi do bardziej zrównoważonego rozwoju górnictwa i przeróbki, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w poszczególnych krajach.

Cel i zakres projektu

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przyznał finansowanie dla projektu edukacyjnego “Dubrovnik International ESEE Mining school” w ramach inicjatywy KIC Raw Materials. Konsorcjum w projekcie stanowi osiem kluczowych wyższych uczelni i jednostek badawczych z obszaru Europy wschodniej i południowo-wschodniej, wśród których liderem jest Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Paliwowej. Głównym celem projektu jest transfer wiedzy oraz wzmacnianie innowacyjności w obszarach górnictwa, recyklingu oraz gospodarki odpadami. Jest to projekt z zakresu kształcenia ustawicznego, który będzie realizowany w ścisłej współpracy z zainteresowanymi branżami przemysłowymi we wszystkich krajach wchodzących w skład konsorcjum projektowego. Poprzez cztery lata realizacji projektu, podejmowane i analizowane są następujące kwestie:
2017 Technologie bezodpadowe
2018 Inteligentne górnictwo na dużych głębokościach
2019 Małe kopalnie – innowacje w górnictwie
2020 Małe kopalnie – innowacje w eksploatacji i przeróbce

Kontakt

Koordynator projektu w AGH:
Daniel Saramak
Tel: +48 12 617 45 59
E-mail: dsaramak@agh.edu.pl

ENACT-SDG

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu: 49 169 EUR EUR

EnAct-SDG to dwuletni zintegrowany projekt RIS (Regional Innovation Scheme/Regionalny Program Innowacji) podnoszący umiejętności studentów kierunków powiązanych z sektorem surowców w krajach ESEE (East and South East Europe/ Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia) pod kątem wdrażania i osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do głównych zadań należy opracowanie dynamicznego, samowystarczalnego ekosystemu i sieci między środowiskiem akademickim, naukowcami, przemysłem i profesjonalistami z sektora surowców oraz opracowanie planu działania, który będzie stymulował realizację założeń takich jak unowocześnienie praktyk edukacyjnych, włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do programów edukacyjnych uniwersytetów ESEE, wzmocnienie umiejętności i kompetencji absolwentów i specjalistów w sektorze surowców.
Projekt realizowany jest przez ośmiu partnerów EIT RawMaterials, w tym trzech beneficjentów projektu: National Technical University of Athens – NTUA (Grecja, koordynator projektu), Akademię Górniczo-Hutniczą – AGH (Polska), Technical University of Kosice’s – TUKE (Słowacja), trzech uczelni przekazujących swoją wiedzę: Montanuniversität Leoben – MUL (Austria), Technische Universität Bergakademie Freiberg –TUBAF (Niemcy), Università degli Studi di Trento – UniTrento (Włochy), instytutu badawczego: Hub Innovazione Trentino – HIT (Włochy) oraz partnera przemysłowego MYTILINEOS S.A. (Grecja). Dodatkowo projekt wspierany jest przez dwóch partnerów przemysłowych RIS: Związek Pracodawców Polska Miedź (Polska) i National Technology Platform for Research, Development and Innovation of Raw Material (Słowacja). Spotkanie inauguracyjne projektu EnAct-SDG odbyło się w dniu 19.03.2020 r.

Cel i zakres projektu

Zakres dwuletniego, zintegrowanego projektu RIS obejmuje rozwój zrównoważonej sieci pomiędzy ESEE a Uniwersytetami, instytutami badawczymi i przemysłem, w celu zapewnienia ścieżki, która zapewni włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do programów edukacyjnych uniwersytetów będących beneficjentami. W celu realizacji projektu, uniwersytety z regionu ESEE będą współpracować za pośrednictwem sieci EnAct- SDG z innymi uniwersytetami w UE działającymi w sektorze surowców o wysokich standardach innowacji, z Instytutem Badawczym koncentrującym się na Innowacjach i Przedsiębiorczości oraz partnerem przemysłowym działającym w całym łańcuchu wartości RM. Niniejszy projekt wpisuje się w strategiczne cele RIS ESEE polegające na przekazywaniu dobrych praktyk i wiedzy specjalistycznej na temat integracji trójkąta wiedzy (KTI) w zakresie angażowania podmiotów (KIC) oraz mobilizacji, wzajemnych powiązań i internacjonalizacji sieci krajowych / regionalnych, co ostatecznie zwiększa wpływ społeczności EIT RM na poziomie europejskim.

Zespół projektowy

Kierownik projektu:
dr hab. Justyna Swolkień swolkien@agh.edu.pl
Koordynatorzy projektu:
dr inż. Sylwia Lorenc slorenc@agh.edu.pl
mgr inż. Natalia Kowalska nkowalska@agh.edu.pl
mgr inż. Klaudia Zwolińska kzwolinska@agh.edu.pl

LIMBRA (Decreasing The Negative Outcomes Of Brain Drain In The Raw Material Sector)

Okres realizacji projektu: 1.02.2019-31.01.2022
Całkowita wartość projektu: 861 109 EUR
Wartość projektu w AGH: 161 232 EUR

Realizacja w ramach konsorcjum w składzie: University of Miskolc (lider), AGH-UST, Technical University of Kosice, Tecnalia Ventures, S.L., Sociedad Unipersonal, Fundación Tecnalia Research & Innovation, VŠB – Technical University of Ostrava.
Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie przedsiębiorczości w krajach V4 zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Green action plan for SMEs” (Komisja Europejska, 2014) w sposób umożliwiający spełnienie wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym (“Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy” – Komisja Europejska, 2015 r.).

Zadaniem tego projektu dydaktycznego jest opracowanie wielopoziomowych rozwiązań dla ograniczenia tzw. drenażu mózgów w sektorze surowców mineralnych, m.in. dzięki szkoleniom z zakresu rozwoju MŚP i innym wydarzeniom doskonalącym wiedzę absolwentów-inżynierów z zakresu przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb pokoleń Y i Z oraz zmiany zapotrzebowania na kompetencje.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu EIT Raw Materials KAVA 5 RIS. Kierownikiem zespołu na WILiGZ jest dr hab. inż. Marta Sukiennik.

MOBI-US (Zorganizowana Sie Mobilności Wśród Programów Studiów Magisterskich Związanych z Surowcami w Krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej)

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.07.2021
Całkowita wartość projektu: 257 371 EUR

MOBI-US to projekt finansowany przez EIT RawMaterials. Celem projektu jest utworzenie pilotażowej sieci mobilności pomiędzy czterema uniwersytetami z krajów EESE (Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej), które prowadzą różne programy studiów magisterskich dotyczące gospodarki surowcowej:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska): Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Uniwersytet w Miszkolcu (Węgry): Wydział Nauk o Ziemi i Inżynierii Wydział Inżynierii Materiałowej
Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja): Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Ropy Naftowej
Politechnika Wrocławska (Polska): Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Intencją projektu MOBI-US jest wzmocnienie obecnych oraz powstanie nowych sieci programów studiów magisterskich związanych z surowcami poprzez stworzenie programów nauczania uwzględniających mobilność studentów między uczelniami partnerskimi ESEE. Utworzona sieć programów studiów magisterskich umożliwi studentom realizację jednego semestru studiów w uczelni partnerskiej. Nauka na uniwersytecie partnerskim, na specjalizacji zbliżonej do studiowanej w uczelni macierzystej będzie możliwa przy użyciu tzw. „okna mobilności”.

Docelowi uczestnicy projektu to osoby studiujące na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, uczące się w krajach ESEE. Projekt skierowany jest głównie do studentów realizujących naukę w dziedzinach dotyczących sektora gospodarki surowcowej, w tym nauk o ziemi, górnictwa, przetwórstwa oraz inżynierii materiałowej. Nie jest wymagana specjalna rekrutacja, ponieważ mobilność zostanie zrealizowana między istniejącymi programami.

Realizacja projektu będzie wspierana przez uniwersytety, które posiadają większe doświadczenie w zakresie tworzenia programów mobilności (Aalto University, Vienna University of Technology), jak również przez partnerów przemysłowych, instytucje badawcze (La Palma Research Centre – LPRC) oraz innych specjalistów w danej dziedzinie.

Dane kontaktowe

Dr hab. inż. Radosław Pomykała, profesor uczelni – kierownik projektu, e-mail: rpomyk@agh.edu.pl
Dr inż. Justyna Adamczyk, e-mail: jadamcz@agh.edu.pl

REVIRIS (Revitalising Post-Mining Regions: Problems And Potential In RIS Europe)
 

Tytuł projektu: ReviRIS – Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe
Okres realizacji projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 1 025 770 EUR
Wartość projektu AGH: 178 961 EUR
Program: EIT Raw Materials KAVA 6
Lider: Tallinn University of Technology, Estonia
Kierownik zespołu na WILiGZ: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH

Celem projektu ReviRIS jest opracowanie ewaluacyjnego zestawu narzędzi dla decydentów w zakresie rewitalizacji terenów pogórniczych. Analizie poddane zostaną obecne praktyki w zakresie partycypacji społecznej i podejmowania decyzji w procesie planowania przestrzennego i rewitalizacji. Istotną cechą projektu jest wielopoziomowe podejście do rewitalizacji, tzn. z poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego opartego m.in. na inwentaryzacji terenów pogórniczych i ich waloryzacji, ale także formie zarządzania rewitalizacją. Istniejące w tym względzie doświadczenia z różnych krajów stanowić będą podstawę dla wypracowania modelowego rozwiązania dla Dolnego Śląska, a w szczególności Zagłębia Miedziowego.

Cel i zakres projektu

Do najważniejszych zadań projektu należą:

 • Usystematyzowanie stosowanych praktyk inwentaryzacji terenów pogórniczych oraz planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego z uwzględnieniem rewitalizacji.
 • Określenie kryteriów akceptacji społecznej projektów rewitalizacyjnych.
 • Zdefiniowanie wskaźników i kryteriów oceny terenów pogórniczych.
 • Opracowanie wielopoziomowego modelu zarządzania rewitalizacją w krajach RIS.
 • Opracowanie zestawu narzędzi dla regionalnych planistów.

Konsorcjum

Project jest realizowany w konsorcjum: Tallinn University of Technology, AGH, AMPHOS21 Consulting SL, ECHMES Ltd., KGHM Polska Miedź S.A., Montanuniversität Leoben, National Technical University of Athens, Universidade Nova de Lisboa.

RM@SCHOOLS-ESEE

Termin realizacji projektu: 01.2020-12.2022
Wartość projektu: 1 052 216 EUR

RM@Schools-ESEE to projekt Wider Society Learning (WSL), którego celem jest popularyzacja surowców oraz zawodów związanych z branżą górniczą wśród uczniów, szczególnie w regionie ESEE (East and South East Europe/ Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia).
Działania upowszechniające są realizowane poprzez strategiczne europejskie partnerstwa – jednostki akademickie, szkoły oraz przemysł.
Tematem przewodnim projektu jest gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).
Podstawowym procesem tego projektu jest sprawienie, aby badania i przemysł spotykały się ze szkołami, które z kolei muszą się spotkać ze społeczeństwem, we wspólnym środowisku edukacyjnym. Poprzez ten proces, realizowany będzie cel główny projektu – zapewnienie młodym ludziom możliwości zwiększenia ich osobistego i zbiorowego wyposażenia w umiejętności naukowe i technologiczne, których potrzebują w życiu codziennym, jak również w przyszłej karierze zawodowej.

Konsorcjum

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z następujących jednostek:
→ AGH University of Science and Technology,
→ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
→ Geological Survey of Sweden (SGU),
→ Montanuniversität Leoben (MUL),
→ My Climate,
→ National Technical University of Athens (NTUA),
→ Technical University of Kosice, Vienna University of Technology,
→ Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF),
→ University of Miskolc, University of Zagreb – Faculty of Mining,
→ Geology and Petroleum Engineering (UNIZG-RGNF).

SMARTHUB (Smart Courier Field Data Iot Radio Network & Big Data Analytics)

Okres realizacji projektu: 1.01.2019-31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 1 988 845 EUR
Wartość projektu w AGH: 128 186 EUR

Realizacja w ramach konsorcjum w składzie: indurad (lider) DE, AGH, DMT GmbH & Co., LTU Business AB, Sachtleben Bergbau GmbH & Co.KG, Südwestdeutsche Salzwerke AG, Mine Master Spółka z o.o., Tallinn University of Technology, talpasolutions GmbH, VKG Kaevandused OÜ.
Głównym celem projektu smartHUB jest opracowanie platformy IoT (Internetu rzeczy) dla zarządzania danymi pochodzącymi z sensorów i ich wizualizacji dla potrzeb zakładów górniczych. Istotą projektu jest połączenie różnych źródeł danych, zaawansowanej analityki danych z sensorów oraz dedykowanych aplikacji w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw branży górniczej ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez nie zasobów.

Cele projektu

Jako cele szczegółowe projektu wskazano wykorzystanie gromadzonych danych w zakładach górniczych do:

 • optymalizacji utrzymania ruchu,
 • poprawy efektywności operacyjnej,
 • wsparcia zarządzania bezpieczeństwem pracy.
  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu EIT Raw Materials KAVA 5 Upscaling. Kierownikiem zespołu na WILiGZ jest dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH.

TRAINESEEV.2

Termin realizacji projektu: 01.2020-12.2021
Wartość projektu: 34429 EUR

TrainESEEv.2 to dwuletnie przedsięwzięcie zorientowane na projektowanie produktów i usług dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Głównym celem TrainESEEv.2 jest budowanie nowoczesnej metodologii nauczania poprawiającej wszelkie działania edukacyjne EIT dotyczące surowców w regionie. Obszary edukacji i szkoleń dla kadry akademickiej krajów RIS (Research Innovation Scheme) objęte przedsięwzięciem obejmują cztery moduły szkoleniowe (programy akceleracyjne): metodologię nauczania, przygotowanie i zarządzanie projektami, moduł innowacji i przedsiębiorczości oraz moduł nauka dla biznesu.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z następujących partnerów: AGH, Aalto University (Finlandia), Fundación Tecnalia Research Innovation,  KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Montan University Leoben (Austria), National Tecnical University of Athens (Grecja), Technical University of Košice (Słowacja), Technical University Wien (Austria), University of Miskolc (Węgry), University of Zagrzeb (Chorwacja)- lidera projektu i dwóch uniwersytetów z regionu ESEE. Spotkanie inauguracyjne projektu TrainESEEv.2 odbyło się w dniach 11-12.03.2020 roku w Zagrzebiu.

Cel i zakres projektu

Partnerzy projektu nakreślili grupy docelowe kadry akademickiej, aby zmaksymalizować wpływ każdego z czterech modułów:

 • Metodologia nauczania skupi się głównie na nauczycielach wykładających przedmioty w języku angielskim, nauczycielach treści z określonych atrakcyjnych międzynarodowo programach i nauczycielach aktywnych mobilnie.
 • Opracowywanie i zarządzanie projektami będzie koncentrowało się głównie na naukowcach młodych i w średnim-wieku.
 • Moduł dotyczący innowacji i przedsiębiorczości będzie koncentrował się na prowadzących zajęcia z zakresu surowców.
 • Science to Business będzie się koncentrować na pomysłodawcach akademickich.

Zespół Projektowy

Kierownik projektu:
dr hab. Justyna Swolkień swolkien@agh.edu.pl
Koordynatorzy projektu:
dr inż. Sylwia Lorenc slorenc@agh.edu.pl
mgr inż. Natalia Kowalska nkowalska@agh.edu.pl
mgr inż. Klaudia Zwolińska kzwolinska@agh.edu.pl
 

RaVeN

Okres realizacji projektu:  2022-09-01 – 2025-08-31
Wartość projektu: 1 345 530 EUR

RaVeN (Raw Materials Value Chain) to nowy, czterosemestralny, finansowany przez EIT RawMaterials, program studiów magisterskich. Studia ukierunkowane są na projektowanie produktów i usług dla potrzeb gospodarki o obiegu zamkniętym. Program nauczania przewiduje zaopatrzenie uczestników w wiedzę specjalistyczną z zakresu zrównoważonego wydobycia, przetwarzania surowców i ich wykorzystania w produktach gotowych. Cele nauczania są zorientowane wokół kompleksowego podejścia do zasobów i na likwidację luki pomiędzy produkcją, a wykorzystaniem surowców. Wskazane założenia będą zapewnione poprzez aktywną ścieżkę edukacyjną sprzyjającą zaangażowaniu studentów i skupiającą się na poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, które zmierzają w kierunku cyrkularności i osiągnięcia założeń zrównoważonego rozwoju. Innowacyjnym elementem programu jest utrzymywanie bliskich kontaktów z przedstawicielami przemysłu, zapewniających nieakademicki wgląd w kształtowanie absolwentów i ich umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom nauczania zorientowanego na przekształcanie tych umiejętności w solidne rozwiązania pilnych wyzwań społecznych, program ReVeN otrzymał w listopadzie 2022 odzakę jakości EIT Label. EIT Label jest znakiem jakości przyznawanym najlepszym programom studiów magisterskich i doktoranckich, które wyróżniają się w kształtowaniu nowego pokolenia studentów.

Cechą charakterystyczną projektu RaVeN jest realizacja mobilności międzynarodowej. Z tego względu każdy semestr dydaktyczny będzie realizowany w różnych ośrodkach akademickich. Pierwszy semestr będzie realizowany na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajęcia w ramach drugiego semestru będą odbywały się na Uniwersytecie TUKE w Koszycach. Trzeci semestr będzie prowadzony we Freibergu przez TUBAF. Semestr dyplomowy wraz z pracą dyplomową, będzie finalizowany w AGH w Krakowie.  Program przewiduje również wykłady i wyjazdy studyjne w ramach szkoły letniej (Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania), a także zimowe praktyki przemysłowe realizowane przez ośrodek badawczy – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych.

W skład konsorcjum projektu wchodzi czterech partnerów uniwersyteckich:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza – AGH (Polska-lider projektu),
 • Technická Univerzita v Košiciach – TUKE (Słowacja),
 • Technische Universität Bergakademie Freiberg –TUBAF (Niemcy),
 • Universidad Politécnica de Madrid – UPM (Hiszpania),
 • ośrodek badawczy – Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych (Polska),
 • partner przemysłowy La Palma Research Centre – LPRC (Hiszpania).

Cel i zakres projektu:

Zasadniczym celem projektu RaVeN jest zapewnienie holistycznego podejścia do zasobów mineralnych na drodze integracji pionowej procesów realizowanych w ramach raw materials value chains. Zapewnia to edukację w kontekście każdego z elementów łańcucha wartości: od eksploracji złóż do utylizacji i recyklingu produktów wytworzonych z surowców naturalnych, kładąc nacisk na tworzenie wartości na każdym etapie. Dodatkowo program RaVeN będzie sprzyjał aktywnemu kształceniu studentów w zakresie surowców zapewniając uczenie się na innowacjach i lepszą współpracę z branżą surowcową, dla promowania najlepszych praktyk edukacyjnych i budowania przedsiębiorczości. Projekt RaVeN zaoferuje studentom ciekawe i motywujące zajęcia edukacyjne oraz ćwiczenia praktyczne. Wykłady i ćwiczenia zostaną poprowadzone z gościnnym udziałem przedstawicieli z przemysłu i profesjonalistów z sektora surowcowego. Studenci będą zaangażowani w eksperymenty naukowe, wezmą udział w zajęciach terenowych organizowanych w innowacyjnych firmach i będą świadkami upowszechniania dobrych praktyk.

Innowacyjne podejście edukacyjne opiera się na aktywnym uczeniu się – “nauka przez działanie”, tj.:

 • spotkania z interesariuszami spoza środowiska akademickiego – przedstawiciele przemysłu, twórcy start-upów, instytucje finansujące
 • wyjazdy studyjne,
 • coaching biznesowy,
 • rozwój zmysłu przedsiębiorczości, 
 • rozwój umiejętności miękkich.

Do projektu studiów magisterskich RaVeN mogą przystąpić absolwenci studiów inżynierskich, cechujący się biegłą znajomością języka angielskiego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.

Zapraszamy także studentów naszego Wydziału!

Zespół projektowy:

Koordynator projektu:

Dr hab, inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH, kustra@agh.edu.pl

Zespół projektowy:

Dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, wiktor@agh.edu.pl

Dr inż. Sylwia Lorenc, slorenc@agh.edu.pl

Mgr inż. Natalia Kowalska, nkowalska@agh.edu.pl

HoloGEM (Holographic Integration for Geosciences Education and Mining)

Logo HoloGEM. Kilof znajdujący się w odwróconym trapezie. Pod trapezem widoczny jest prostokąt. Na środku styliska widoczny jest czarny diament. Pod protoskątem napis: HoloGEM.

Okres realizacji projektu: 31.12.2022 – 31.12.2025 (36 miesięcy)

Budżet projektu: 250 000 EUR

HoloGEM jest projektem edukacyjnym finansowanym ze środków programu Erasmus+ (KA220-VET-Cooperation partnerships in vocational education and training Erasmus+). Jego nadrzędnym celem jest unowocześnienie oferty edukacyjnej w dziedzinie Inżynierii Górniczej w oparciu o najnowsze rozwiązania cyfrowe oraz zmiana jej postrzegania przez społeczeństwo.

Kluczowym elementem staje się stworzenie hybrydowego programu nauczania, który będzie zawierał elementy cyfrowe oferując innowacyjne i atrakcyjne zasoby w połączonej formie z tradycyjnym nauczaniem. W ramach projektu stworzone zostaną tzw. toolkits dające nauczycielom narzędzia edukacyjne oraz przewodniki dotyczące technik e-learningu oraz edukacji w grupach. Hybrydowy program zintegruje cele projektu i da szansę na udoskonalenie całościowego systemu nauczania i uczenia się.

Kluczowe elementy projekty

Kluczowym elementem projektu będzie wykorzystanie najbardziej odpowiednich strategii komunikacyjnych oraz przygotowanie odpowiednich programów z narzędziami dla nauczycieli i uczniów wzbogacając część cyfrową programu nauczania o narzędzia interakcyjne, modele holograficzne, techniki e-learningu itp. Zatem, oprócz popularyzacji i zmiany postrzegania Inżynierii Górniczej przez społeczeństwo, wynikami będą, m. in.:

 • Hybrydowy cyfrowy program nauczania, biorący pod uwagę standardy szkoły;
 • Innowacyjne modele wirtualne;
 • Platforma e-learningu;
 • Interaktywne narzędzia wspomagające proces uczenia się;
 • Interaktywny e-book;
 • Toolkits przeznaczone dla platform eTwinning, School Education Gateway, EPALE;
 • Baza danych z kodami QR;
 • Zawartość e-learningowa i materiały edukacyjne na stronie internetowej projektu;
 • Hybrydowe workshopy dla studentów z ich udziałem w procesie tworzenia programy nauczania, jego propagowania i oceny narzędzi edukacyjnych;
 • Sesje nauczycielskie gdzie będą mieli oni okazję nauczyć się jak zastosować i zaimplementować hybrydowy cyfrowy program nauczania, jak również zakwalifikowanie ich jako certyfikowanych trenerów.

Konsorcjum

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  – lider

Kutahya Dumlupinar University, Turcja

Universidade do Porto, Portugalia

Zespół Szkół Technicznych, Rybnik, Polska

Agrupamento de Esolas do Valongo, Portugalia

Zespół Szkół MCKK w Lubinie, Lubin, Polska

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja

Lider projektu i koordynator: Dr hab. Inż. Tomasz Niedoba, prof. AGH

Grupa projektowa:

Dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH

Dr hab. inż. Agnieszka Surowiak, prof. AGH

Dr inż. Dagmara Nowak-Senderowska

Dr inż. Zbigniew Kuczera

Mgr inż. Michał Dworzak

oraz mgr Janusz Grząśko (Centrum Karier AGH) i doktorantka Daria Polek (WILiGZ, AGH).

This site is registered on wpml.org as a development site.