Czcionka
Kontrast

Krajowe badawczo rozwojowe

CUBR 1 – Opracowanie Energooszczędnej Technologii Rozdrabniania Rudy Miedzi Dla O/ZWR Polkowice

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 15 817 000,00 zł
Wartość projektu WILiGZ: 2 146 500,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: KGHM Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekt obejmuje badania laboratoryjne rozdrabniania i wzbogacania frakcji rud miedzi z O/ZWR KGHM PM S.A, o zmiennych właściwościach fizycznych i mineralogicznych wpływających na ich wzbogacalność, zużycie energii (>30%) i uzysk technologiczny. Wyniki badań pozwolą opracować prototypy kruszarek i młyna wibracyjnego w skali półtechnicznej i ich układy technologiczne. Prototypy urządzeń zostaną następnie wykonane i przebadane w warunkach przemysłowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną opracowane założenia projektowe dla nowych maszyn przeróbczych dostosowanych do obecnych ciągów Rejonów O/ZWR KGHM. W związku z tym umożliwi to ich modernizację oraz unifikację, przynosząc wymierne korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Niewątpliwie korzyściami środowiskowymi będzie minimalizacja powierzchni zajmowanej przez składowiska odpadów, mniejsza emisja zanieczyszczeń oraz oszczędność zasobów naturalnych. Przede wszystkim korzyściami ekonomicznymi będzie mniejsze zużycie energii, zwiększenie uzysku składnika użytecznego, minimalizacja kosztów operacyjnych i opłat środowiskowych.

CUBR 2 – Optymalizacja Klasyfikacji W Hydrocyklonach W Procesie Wzbogacania Polskich Rud Miedzi – “Opticlass”

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 5 058 000,00 zł
Wartość projektu WILiGZ: 1 170 000,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie instalacji pilotowej do sterowania układem klasyfikacji w hydrocyklonie w KGHM Polska Miedź SA oraz wdrożenie innowacyjnego algorytmu sterowania . Funkcją celu jest optymalizacja procesu. Kryterium oceny będzie wzrost ostrości rozdziału do 85%, uzyskanie założonego ziarna podziałowego oraz ocena ekonomiczna. Instalacja pilotowa klasyfikacji w hydrocyklonie będzie wyposażona w nowoczesne urządzania pomiarowe (granulometr, przepływomierze, gęstościomierze) oraz sterowniki. Sterowanie będzie oparte na algorytmach zweryfikowanych dla danych rzeczywistych. Modele matematyczne będą oparte na najnowszych metodach: modele adaptacyjne, systemy rozmyte, teoria grafów, CFD. Przeprowadzona zostanie ilościowa i jakościowa analiza mineralogiczna (skaningowy mikroskop elektronowy z oprogramowaniem MLA 3.1). Efektem projektu będzie kompletny zestaw informacji i wytycznych dotyczących technologii klasyfikacji w hydrocyklonie.

RID – NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE

Tytuł: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”
Okres realizacji projektu: 1.12.2015 – 31.07.2018
Całkowita wartość projektu: 2 999 562,50 PLN
W tym WILiGZ: 240 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska.
Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie walidacji metod badań właściwości podłoża gruntowego w drogownictwie oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod w zależności od typu projektowanej budowli drogowej (nasypy, obiekty mostowe, tunele i inne obiekty inżynierskie) i warunków geotechnicznych.
Wdrożenie opracowanych wytycznych przyczyni się w sposób istotny do poprawy jakości dokumentowania warunków gruntowych nowobudowanych oraz modernizowanych dróg i obiektów budowlanych, co w znaczący sposób pozwoli na optymalizację kosztów realizacji inwestycji w zakresie robót ziemnych i fundamentowania. Wymiernym efektem wdrożenia wytycznych będzie systemowe ograniczenie ryzyka niewystarczającego rozpoznania warunków gruntowych na każdym etapie realizacji inwestycji.

TANGO 2 – SYSTEM SAS DO MONITOROWANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W WYROBISKACH KOPALNIANYCH

Tytuł: „Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych”
Okres realizacji projektu: 1.07.2017-31.12.2019
Całkowita wartość projektu: 832 875,00 PLN
W tym WILiGZ: 214 875,00 PLN
Projekt składa się z dwóch części.

Pierwsza część – koncepcyjna obejmuje trzy zadania, których celem jest organizacja sympozjum i zaprezentowanie możliwości wdrożenia systemu SAS w monitoringu obudowy kotwowej w przemyśle. Ponadto celem zadania jest analiza najnowszych międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz określenie poziomu zainteresowania proponowanym rozwiązaniem i określenie norm prawnych regulujących zagadnienie zabezpieczenia wyrobisk kopalnianych.
Druga część – badawczo – rozwojowa obejmuje pięć zadań. W pierwszej fazie zbadany zostanie wpływu rodzaju wzbudnika na czułość pomiaru naprężeń w kotwie w warunkach laboratoryjnych. Opracowane zostanie syntetyczne zestawienie parametrów układu pomiarowego oraz układu sprzęgającego system pomiarowy z danym rodzajem kotwi. Przeprowadzone zostaną badania w warunkach laboratoryjnych dla różnych rozwiązań obudów kotwowych z użyciem referencyjnych systemów pomiarowych. Następnie w ramach zadania zostanie zrealizowany kompleksowy układ filtracji oparty na logice rozmytej. Ponadto będzie wykonana weryfikacja działania układu pomiarowego w warunkach górniczych. Zbadane zostaną pojedyncze kotwy, a wyniki zostaną porównane z układem referencyjnym.

RID II – ROZWÓJ BEZPIECZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POLSCE

Na zdjęciu widoczne są loga: AGH, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki Śląskiej.

Nazwa programu: Wspólne przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. “Rozwój innowacji drogowych – RID”
Nazwa zadania: Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych

Data podpisania umowy: 22 sierpnia 2023 r.
Czas trawania projektu: 18 miesięcy

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie: 842.500 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.685.000 PLN

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad nowymi technologiami wzmacniania podłoża, analiza metod projektowania oraz ocena trwałości i jakości stosowanych rozwiązań. Oczekuje się, że wyniki tych prac zrewolucjonizują polskie drogownictwo, oferując nowe, bardziej efektywne i bezpieczne metody konstrukcji i utrzymania dróg.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami – lider konsorcjum,
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. +48 12 617 21 15

Koordynator prac z AGH

Dr inż. Agnieszka Stopkowicz
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. +48 12 617 21 72

Koordynator prac z PIG – PIB

Dr Edyta Majer
Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Jagiellońska 76
03 -301 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Tel. +48 22 45 03 609

Koordynator prac z IBDiM

Mgr inż. Mirosław Szpikowski
Zakład Geotechniki Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
Tel. +48 22 814 50 25

Koordynator prac z PG

Dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Tel. +48 58 347 24 92

Na zdjęciu widać logotypy: flaga Polski, godło Polski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
This site is registered on wpml.org as a development site.