Czcionka
Kontrast

Inżynieria Bezpieczeństwa

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Celem studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa jest przygotowanie studentów z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy człowieka, eksploatacji obiektów technicznych i ich zaplecza oraz racjonalnego i świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, jego właściwego przekształcania i ochrony poszczególnych komponentów, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Absolwenci kierunku mogą podjąć zatrudnienie m.in.: w działach bhpochrony środowiska w różnych gałęziach przemysłu, administracji, służbach ratownictwa i jednostkach zarządzania kryzysowego, jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa oraz firmach konsultingowych i szkoleniowych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 20/20

Bezpieczeństwo i ochrona pracy

 • 1
  semestr
  • Poznasz podstawowe wymagania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony pracy ludzi – przedmioty: prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa, podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Nauczysz się wykonywać ocenę bezpieczeństwa dla pracowników oraz procesów technologicznych oraz projektować bezpieczne procesy – przedmioty: bezpieczeństwo i ocena zgodności maszyn, bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych, czynniki środowiska pracy.
  • Poznasz metody rozwiązywania problemów decyzyjnych w sposób wielokryterialny z wykorzystaniem inżynierskich metod komputerowych – przedmioty: analizy wielokryterialne w zastosowaniach inżynierskich, akwizycja i analiza danych w bhp.
  • Nabędziesz umiejętności prowadzenia kursów i szkoleń oraz zarządzania czasem i zasobami – przedmioty: metody prowadzenia kursów i szkoleń, podstawy negocjacji, zarządzanie organizacjami.
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nauczysz się przeprowadzać pomiary i badania wybranych czynników środowiska, zarządzać ryzykiem i projektować bezpieczne stanowiska pracy – przedmioty: analiza i zarządzanie ryzykiem, projektowanie w ergonomii i organizacja środowiska pracy.
  • Poznasz założenia zintegrowanego zarządzania w organizacjach oraz audytowania – przedmioty: zintegrowany system zarządzania jakość-środowisko-bhp, audyt w bezpieczeństwie, dokumentacja bhp, zarządzanie bhp z elementami zarządzania kryzysowego.
  • Nauczysz się dobierać i wdrażać odpowiednie środki profilaktyczne do występujących zagrożeń w różnych branżach – przedmioty: prace szczególnie niebezpieczne, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, bezpieczeństwo pracy w górnictwie, zagrożenie pożarowe i wybuchem.
  • Poznasz sposoby prognozowania skutków wypadków przy pracy, katastrof i awarii oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach awaryjnych – przedmioty: technologia VR w bezpieczeństwie pracy, planowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, badanie wypadków przy pracy i katastrof.
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poznasz metody efektywnej pracy w zespole i odpowiedzialnego kierowania pracownikami – przedmioty: przygotowanie pedagogiczne, kultura bezpieczeństwa.
  • Nabędziesz praktycznych umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – przedmioty: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna.
  • Zgłębisz i samodzielnie opracujesz wybrane zagadnienie naukowe z obszaru bezpieczeństwa i ochrony pracy – przedmioty: praca dyplomowa, koło naukowe/badania naukowe.
  3
  semestr

Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe

 • 1
  semestr
  • Poznasz podstawowe wymagania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska – przedmioty: prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę.
  • Nauczysz się przeprowadzać oceny bezpieczeństwa w przemyśle, oceny zgodności maszyn, oceny bezpieczeństwa obiektów technicznych – przedmioty: bezpieczeństwo i ocena zgodności maszyn, bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.
  • Poznasz metody rozwiązywania problemów decyzyjnych w sposób wielokryterialny z wykorzystaniem inżynierskich metod komputerowych – przedmioty: analizy wielokryterialne w zastosowaniach inżynierskich, metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich.
  • Zyskasz umiejętności związane z zarządzaniem w organizacjach oraz opracowywaniem strategii negocjacji – przedmioty: podstawy negocjacji, zarządzanie organizacjami.
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Nauczysz się uwzględniać w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy aspekty środowiskowe – przedmioty: gospodarka o obiegu zamkniętym, alternatywne źródła energii, eksploatacja instalacji i obiektów gospodarki odpadami.
  • Poznasz instrumenty zarządzania środowiskiem i nauczysz się sporządzać raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – przedmioty: wpływ działalności przemysłowej na środowisko, zarządzanie środowiskiem.
  • Zaznajomisz się ze sposobami monitorowania w cyklu produkcyjnym wpływu działań człowieka i techniki na poszczególne komponenty środowiska – przedmioty: profilaktyka zagrożeń w przemyśle i środowisku, metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię.
  • Będziesz potrafił diagnozować stan techniczny maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych – przedmioty: nowoczesna diagnostyka obiektów technicznych, procesy degradacyjne obiektów technicznych.
  • Poznasz założenia zintegrowanego zarządzania w organizacjach oraz audytowania – przedmioty: zintegrowany system zarządzania jakość-środowisko-bhp, audyt w bezpieczeństwie.
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Poznasz metody efektywnej pracy w zespole i odpowiedzialnego kierowania pracownikami – przedmioty: przygotowanie pedagogiczne, kultura bezpieczeństwa.
  • Nabędziesz praktycznych umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi – przedmioty: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna.
  • Zgłębisz i samodzielnie opracujesz wybrane zagadnienie naukowe z obszaru bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego – przedmioty: praca dyplomowa, koło naukowe/badania naukowe.
  3
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.