Czcionka
Kontrast

Uczelnia Badawcza

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) wprowadzony został przez nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

W ramach programu wyłoniono i udzielono wsparcia uczelniom, które dążą i będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica projekt rozpoczął się w 2020 roku, ocena śródokresowa przypada na rok 2023 a końcowa na 2026.

Cele programu to:

 • poprawa międzynarodowej pozycji i rozpoznawalności AGH
 • uzyskanie potencjału umożliwiającego skuteczną konkurencję z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie

W ramach programu uruchamiane są działania służące przede wszystkim:

 • zwiększeniu wpływu działalności naukowej AGH na rozwój światowej nauki
 • wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
 • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów
 • przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców
 • podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym

Wyróżniono osiem Priorytetowych obszarów badawczych (POB), do których przypisano dziedziny i dyscypliny naukowe i są to:

 • Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii
 • Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju
 • Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów
 • Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą
 • Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania
 • Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii
 • Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne

Więcej szczegółów

W obszarze kształcenia wyróżniono pięć działań mających na celu unowocześnić oraz powiązać z POB proces kształcenia prowadzony na naszej uczelni, są to:

 • Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi (Działanie 12)
 • System Jakości Kształcenia mający na celu dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych (Działanie 13)
 • Organizacja i przebieg studiów uwzględniające potrzeby i zainteresowania najzdolniejszych studentów (Działanie 14)
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia (Działanie 15)
 • Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych (Działanie 16)

Szczegółowe informacje o AGH Uczelnia Badawcza.

This site is registered on wpml.org as a development site.