Czcionka
Kontrast

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Aktualne zmiany gospodarcze i społeczne, przejawiające się w cyfryzacji, digitalizacji procesów, upowszechnieniu Internetu, ogólnym dostępie do wiedzy, w sposób istotny determinują możliwości rozwoju współczesnej organizacji. Zarządzanie nie może pozostawać obojętne na te zmiany, a wręcz przeciwnie – musi uwzględniać zjawiska takie, jak rosnąca wirtualizacja działania podmiotów, współtworzenie wartości przez konsumentów czy rozwój innowacji w modelu otwartym.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 30/30
 • 1
  semestr
  • Umiesz rysować grafiki po inżyniersku – przedmiot: Geometria i grafika inżynierska
  • Umiesz wybierać style zarządzania – przedmiot: Podstawy zarzadzania
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz zaprojektować nowy produkt – przedmiot: Podstawy projektowania inżynierskiego
  • Wykorzystujesz AutoCad do projektowania produktów – przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Umiesz zaprojektować prosty system produkcyjny we Flexsimie – przedmiot: Projektowanie systemów produkcyjnych
  • Umiesz przeprowadzać pomiary, wyznaczać błędy i niepewności, korelacje, regresje – przedmiot: Podstawy metrologii
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Wykorzystujesz Solvera do optymalizacji decyzji produkcyjnych/zarządczych – przedmiot: Badania operacyjne
  • Masz podstawowe umiejętności w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn i urządzeń -przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn
  • Wykonujesz symulacje procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego – przedmiot: Metody zarządzania produkcją
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Opracowujesz projekty reengineeringu przedsiębiorstwa – przedmiot: Reengineering
  • Umiesz budować strategie marketingu mix dla przedsiębiorstwa – przedmiot: Marketing
  • Budujesz modele ekonometryczne w celu prognozy zjawisk – przedmiot: Ekonometria
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Przeprowadzasz pełne badania sensoryczne – przedmiot: Innowacyjność i projektowanie produktu
  • Tworzysz harmonogramy, umiesz zarządzać czasem, zasobami, kosztami – przedmiot: Zarządzanie projektem
  • Projektujesz elementy systemów logistycznych wraz z doborem urządzeń do transportu i manipulacji materiałami – przedmiot: Logistyka w przedsiębiorstwie
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Umiesz dobrać źródła finansowa i ocieniać efektywność inwestycji – przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa
  • Potrafisz opracować księgę jakości dla przedsiębiorstwa – przedmiot: Zarządzanie jakością
  7
  semestr
 • 8
  semestr
  • Umiesz przygotować i przeprowadzić analizę otoczenia czy analizę potencjału przedsiębiorstwa – przedmiot: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Przygotowujesz prezentację, która przedstawia wykonaną przez Ciebie pracę dyplomową inżynierską: założenia, zastosowane metody, techniki i narzędzia, wyniki i wnioski – przedmiot: Seminarium dyplomowe
  8
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 30/30

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym

 • 1
  semestr
  • Umiesz zaproponować i zaprojektować optymalizację wybranego procesu –  Przedmiot: Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
  • Umiesz przeprowadzać analizy danych w zbiorach Big Data, umiesz pozyskiwać wiedzę z danych– Przedmiot: Eksploracja danych
  • Umiesz wycenić opcje wg modelu Blacka-Scholesa – przedmiot: Inżynieria finansowa
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz projektować lokalizacje infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa i optymalizujesz procesy transportowe –  Przedmiot: Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Rozumiesz cele oraz role innowacji w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zmieniającym się otoczeniu rynkowym – Przedmiot: Zarządzanie innowacjami
  • Znasz rolę menadżera w zepsole i potrafisz zarżadzać zepsołem – przemdiot: Kształtowanie zespołów ludzkich w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Przeprowadzasz symulacje procesów produkcyjnych z użyciem programu FlexSim w celu optymalizacji procesu i badania niezawodności maszyn- Przedmiot: Utrzymanie ruchu
  • Wykorzystujesz arkusz kalkulacyjny (moduł Solver) do modelowania decyzyjnych problemów ekonomicznych i produkcyjnych – Przedmiot: Arkusz kalkulacyjny w procesach zarządczych
  • Budujesz i interpretujesz kartę kontrolną Shewarta – Przedmiot: Narzędzia sterowania jakością w produkcji
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Umiesz odkrywać wiedzę o toczących się procesach produkcyjnych w oparciu o dane z baz danych  – Przedmiot: Principles of Data and Process Mining
  • Samodzielnie opracowujesz wybrane zagadnienie naukowe – przedmiot: praca dyplomowa
  4
  semestr

Zarządzanie w inżynierii środowiska

 • 1
  semestr
  • Umiesz zaproponować i zaprojektować optymalizację wybranego procesu – Przedmiot: Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
  • Umiesz przeprowadzać analizy danych w zbiorach Big Data, umiesz pozyskiwać wiedzę z danych– Przedmiot: Eksploracja danych
  • Umiesz wycenić opcje wg modelu Blacka-Scholesa – przedmiot: Inżynieria finansowa
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz projektować lokalizacje infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa i optymalizujesz procesy transportowe – Przedmiot: Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Rozumiesz cele oraz role innowacji w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zmieniającym się otoczeniu rynkowym – Przedmiot: Zarządzanie innowacjami
  • Przeprowadzasz proste analizy zarządzania energią w gminie lub przedsiębiorstwie – przedmiot: Zarządzanie energią
  • Badasz efektywność projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska – przedmiot: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Umiesz stworzyć projekt organizacji gospodarki odpadami w wybranej firmie lub gminie – Przedmiot: Organizacja gospodarka odpadami
  • Znasz i umiesz przeprowadzić procedury pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć – Przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Umiesz odkrywać wiedzę o toczących się procesach w oparciu o dane z baz danych – Przedmiot: Principles of Data and Process Mining
  • Samodzielnie opracowujesz wybrane zagadnienie naukowe – przedmiot: praca dyplomowa
  4
  semestr

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • 1
  semestr
  • Umiesz przeprowadzać analizy danych w zbiorach Big Data, umiesz pozyskiwać wiedzę z danych– Przedmiot: Eksploracja danych
  • Umiesz zaproponować i zaprojektować optymalizację wybranego procesu – Przedmiot: Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
  • Potrafisz analizować środowisko zewnętrzne przedsiębiorstwa (makrootoczenie oraz interesariusze) oraz środowisko wewnętrzne – Przedmiot: Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz wyliczyć wydatek energetyczny i umiesz ocenić stanowisko i środowisko pracy pod względem wymagań ergonomicznych – Przedmiot: Ergonomia
  • Umiesz przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego różnymi metodami, m. in.: Risk Score, What if, PHA, ETA, 5 Steps – Przedmiot: Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
  • Optymalizujesz procesy transportowe, także pod kątem bezpieczeństwa – Przedmiot: Zarządzanie łańcuchem dostaw
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Przeprowadzasz pomiary i badania czynników szkodliwych, umiesz ocenić skutki oddziaływania zagrożeń czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi i uciążliwymi na stanowiskach pracy – Przedmiot: Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
  • Znasz i umiesz praktycznie prowadzić akcje ratownicze – Przedmiot: Prowadzenie akcji ratowniczych
  • Znasz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń – przedmiot: Materialne środowisko pracy
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Znasz dorobek psychologii biznesu oraz psychologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania– Przedmiot: Psychologia biznesu
  • Samodzielnie opracowujesz wybrane zagadnienie naukowe – przedmiot: praca dyplomowa
  4
  semestr

Controlling procesów produkcyjnych

 • 1
  semestr
  • Umiesz planować i oceniać przedsięwzięci inżynierskie w modelu biznesowo-finanoswym – Przedmiot: Finanse menadżerskie
  • Potrafisz budować strategie w oparciu o instrumenty, tj. akcje, kontrakty futures, obligacje, opcje kupna i opcje sprzedaży – Przedmiot: Inżynieria finansowa
  • Umiesz przeprowadzać analizy danych w zbiorach Big Data, umiesz pozyskiwać wiedzę z danych– Przedmiot: Eksploracja danych
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz projektować lokalizacje infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa i optymalizujesz procesy transportowe – Przedmiot: Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Umiesz kalkulować koszty produkcji – przedmiot: Narzędzia zarządcze analizy decyzji produkcyjnych
  • Rozumiesz cele oraz role innowacji w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zmieniającym się otoczeniu rynkowym – Przedmiot: Zarządzanie innowacjami
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Znasz modele biznesowe przedsiębiorstw, umiesz zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów – Przedmiot: Controlling procesów produkcyjnych
  • Wykorzystujesz Crystal Ball przeprowadzasz analizę opłacalności inwestycji, umiesz szacowąć ryzyko inwestycji – Przedmiot: Optymalizacja projektów produkcyjnych
  • Umiesz pracować w programie Comarch BI , prowadzisz w min wielowymiarowe raportowanie– Przedmiot: Analiza i raportowanie wskaźników techniczno-ekonomicznych w ujęciu wielowymiarowym
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Tworzysz dashboardy i proste systemy wczesnego ostrzegania – Umiesz odkrywać wiedzę o toczących się procesach produkcyjnych w oparciu o dane z baz danych – Przedmiot: Analysis of the company and management problems
  • Samodzielnie opracowujesz wybrane zagadnienie naukowe – przedmiot: praca dyplomowa
  4
  semestr

Lean Manufacturing

 • 1
  semestr
  • Umiesz wycenić opcje wg modelu Blacka-Scholesa – przedmiot: Inżynieria finansowa
  • Umiesz zaproponować i zaprojektować optymalizację wybranego procesu – Przedmiot: Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
  • Umiesz przeprowadzać analizy danych w zbiorach Big Data, umiesz pozyskiwać wiedzę z danych– Przedmiot: Eksploracja danych
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz przeprowadzić symulacje zagadnień niezawodności systemu produkcyjnego z użyciem programu FlexSim –  Przedmiot: Niezawodność i jej utrzymanie
  • Umiesz wykorzystać narzędzia Lean Manufacturing oraz Lean Management w prowadzeniu procesu produkcji i zapewnienia jakości- Przedmiot: Podstawy Lean Management
  • Rozumiesz cele oraz role innowacji w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zmieniającym się otoczeniu rynkowym – Przedmiot: Zarządzanie innowacjami
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Wykorzystujesz program MiniTab do zarządzania jakością, umiesz wykonać analizę P FMEA lub D FMEA – Przedmiot: Zaawansowane narzędzia inżynierii jakości
  • Budujesz i interpretujesz mapy procesu VSM, prowadzisz symulacje produkcji z klocków, mierzysz OEE i TEEP – Przedmiot: Zaawansowane narzędzia inżynierii produkcji i prowadzenia usług
  • Umiesz wykonać i weryfikować symulacje procesów w przedsiębiorstwie -przedmiot: Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Umiesz odkrywać wiedzę o toczących się procesach produkcyjnych w oparciu o dane z baz danych – Przedmiot: Principles of Data and Process Mining
  • Samodzielnie opracowujesz wybrane zagadnienie naukowe – przedmiot: praca dyplomowa
  4
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.