Czcionka
Kontrast

Inżynieria Górnicza

Rozpocznij rekrutację (e-Rekrutacja)

Rzeczywistość w świecie górniczym mocno się zmienia, a technologie cały czas się rozwijają. To możliwe dzięki informatyzacji, robotyzacji i rozwojowi cyfryzacji, które są wypadkową nauk matematycznych i przyrodniczych. Techniki i nowoczesne technologie pozyskiwania surowcóweksploatacji maszyn górniczych, to kolejne tematy, które nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Inżynieria górnicza stawia także na kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijania zmysłu kierowniczego. Dzięki temu będziesz w stanie kierować w przyszłości grupą osóbobjąć stanowiska managerskie. Dodatkowo masz możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań na jednej ze specjalności, gdzie rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie umiejętności logicznego, praktycznego, konstruktywnego myślenia oraz podejmowania zoptymalizowanych decyzji i szybkiego wnioskowania.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – INŻYNIERSKIE

Licznik miejsc 20/20
 • 1
  semestr
  • Wiesz gdzie występują oraz jakie surowce mineralne są pozyskiwane – przedmiot: Zarys górnictwa
  • Umiesz rozpoznać zagrożenia i wiesz jak sobie z nimi radzić – przedmiot: BHP i ergonomia.
  • Wiesz jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne – przedmiot: Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Umiesz zaprojektować podstawowe procesy związane z wydobyciem surowców w górnictwie odkrywkowym – przedmiot: Górnictwo odkrywkowe
  • Umiesz korzystać z map górniczych oraz potrafisz dokonać pomiarów geodezyjnych
   w praktyce – przedmiot: Geodezja i kartografia górnicza
  • Rozumiesz konieczność zdobywania wiedzy w zakresie ekonomii i finansów, jako podstawy każdej działalności przemysłowej – przedmiot: Podstawy ekonomii
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Zapoznajesz się z najważniejszymi aspektami automatyzacji w technologii pozyskiwania surowców – przedmiot: Urządzenia elektryczne i automatyka
  • Umiesz zaprojektować podstawowe procesy związane z wydobyciem surowców w górnictwie podziemnym – przedmiot: Górnictwo podziemne
  • Potrafisz dobrać urządzenia oraz odpowiednie technologie przeróbki i wzbogacania w zależności od oczekiwanego produktu – przedmiot: Przeróbka surowców mineralnych
  3
  semestr
 • 4
  semestr
  • Znasz oraz potrafisz dobrać odpowiednie maszyny potrzebne do realizacji określonych zadań w przemyśle wydobywczym – przedmioty: Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym oraz Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
  • Znasz wymagania prawne prowadzenia działalności górniczej oraz potrafisz korzystać z aktów prawnych – przedmiot: Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
  • Poznajesz praktyczne aspekty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego – przedmiot: Praktyka zawodowa technologiczna
  4
  semestr
 • 5
  semestr
  • Masz wiedzę w zakresie projektowania i drążenia wyrobisk górniczych – przedmiot: Budownictwo górnicze
  • Potrafisz ocenić własności skał oraz określić uwarunkowania geomechaniczne prowadzonej działalności górniczej – przedmiot: Geomechanika
  • Potrafisz ocenić dopływ wód do kopalni i rozwiązywać problemy z tym związane – przedmiot: Hydrogeologia i odwadnianie
  • Potrafisz zaprojektować kopalnię odkrywkową – przedmiot: Projektowanie odkrywkowych robót górniczych
  • Potrafisz ocenić stateczność podłoża gruntowego – przedmiot: Geotechnika
  • Potrafisz zaprojektować kopalnię podziemną – przedmiot: Projektowanie podziemnych robót górniczych
  • Potrafisz opisać masyw skalny i obciążenie obudowy podziemnych wyrobisk – przedmiot: Inżynieria skalna
  5
  semestr
 • 6
  semestr
  • Potrafisz bezpiecznie obchodzić się z materiałami wybuchowymi – przedmiot: Technika strzelnicza
  • Znasz zagrożenia naturalne występujące w górnictwie – przedmiot: Zagrożenia naturalne w górnictwie
  • Nabierasz doświadczenia praktycznego w samodzielnym i zespołowym realizowaniu obowiązków w przedsiębiorstwie górniczym – przedmiot: Praktyka zawodowa technologiczna
  • Znasz technologię pracy poszczególnych maszyn w górnictwie odkrywkowym – przedmiot: Technika odkrywkowej i otworowej eksploatacji złóż
  • Potrafisz dobrać odpowiednią technologię zwałowania oraz przywrócić walory społeczne i użytkowe terenom po eksploatacji – przedmiot: Zwałowanie i rekultywacja
  • Potrafisz dobrać system eksploatacji w zależności od warunków geologiczno-górniczych – przedmiot: Technika podziemnej eksploatacji złóż
  • Znasz metody urabiania oraz systemy eksploatacji stosowane w podziemnej eksploatacji rud – przedmiot: Górnicze metody pozyskiwania rud metali
  6
  semestr
 • 7
  semestr
  • Potrafisz wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe w projektowaniu górniczym – przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie podziemnym/odkrywkowym
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie związane z przemysłem wydobywczym i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa inżynierska
  7
  semestr

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Licznik miejsc 20/20

Górnictwo odkrywkowe

 • 1
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować kopalnię odkrywkową – przedmiot: Projektowanie kopalń odkrywkowych
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  • Znasz metody eksploatacji spod lustra wody i potrafisz je zastosować – przedmiot: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz dokonać feasibility study dla przedsięwzięć górniczych – przedmiot: Studium wykonalności przedsięwzięć górniczych
  • Potrafisz zaprojektować i wykonać skomplikowane prace z użyciem materiałów wybuchowych – przedmiot: Inżynieria strzelnicza w górnictwie odkrywkowym
  • Znasz, potrafisz dobrać odpowiednie maszyny i zaprojektować układ technologiczny kamieniołomu – przedmiot: Układy technologiczne w górnictwie surowców skalnych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  • Znasz metody likwidacji kopalń odkrywkowych i umiesz dobrać najbardziej odpowiednią metodę z uwagi na warunki geologiczno-górnicze i uwarunkowania społeczne – przedmiot: Likwidacja kopalń odkrywkowych
  3
  semestr

Górnictwo podziemne

 • 1
  semestr
  • Znasz metody wentylacji wyrobisk podziemnych i potrafisz zaprojektować efektywne przewietrzanie – przedmiot: Wentylacja i pożary
  • Potrafisz zamodelować złoże z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych – przedmiot: Modelowanie złóż
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz zaprojektować i wykonać skomplikowane prace z użyciem materiałów wybuchowych w warunkach kopalni podziemnej – przedmiot: Inżynieria strzelnicza w górnictwie podziemnym
  • Potrafisz zaproponować rozwiązania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac górniczych w trudnych warunkach naturalnych i technicznych – przedmiot: Eksploatacja w warunkach skrępowanych
  • Potrafisz zaprojektować likwidację zakładu górniczego po zakończonej eksploatacji – przedmiot: Reorganizacja kopalń podziemnych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  • Znasz metody i umiesz zaprojektować sposób eksploatacji złóż zaburzonych i w trudnych warunkach geologiczno-górniczych – przedmiot: Specjalne technologie górnicze
  3
  semestr

Przeróbka surowców mineralnych

 • 1
  semestr
  • Znasz chemiczne metody wzbogacania  i umiesz je dobrać w zależności od eksploatowanej kopaliny – przedmiot: Chemiczne metody wzbogacania
  • Rozumiesz potrzebę zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie i gospodarki odpadami – przedmiot: Zarządzanie środowiskiem
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Znasz i potrafisz dobrać metody rozdrabniania i klasyfikacji surowców – przedmiot: Metody rozdrabniania i klasyfikacji
  • Rozumiesz potrzebę racjonalnej gospodarki surowcami i materiałami – przedmiot: Gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi
  • Potrafisz zaprojektować i przeprowadzić badania próbek – przedmiot: Kontrola i automatyzacja procesów przeróbczych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  • Potrafisz bilansować układy technologiczne i tworzyć schematu ilościowo-jakościowe – przedmiot: Projektowanie układów technologicznych przeróbki surowców mineralnych
  3
  semestr

Mining Engineering

 • 1
  semestr
  • You are able to use advanced computer software to mine designing – subject: Mining CAD
  • You understand the importance of corporate social responsibility in mining sector – subject: Social subject (Corporate Social Responsibility in Mining)
  • You know the basics of underground and surface mining – subjects: Rudiments of Mining & Selected problems of surface mining
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • You understand the importance of OHS in mining – subject: Work safety and ergonomy
  • You know principles of explosives usage in mining and other applications – subject: Selected problems of blasting techniques
  • You understand air flow in underground mines – subject: Mining ventilation
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • You can solve advanced engineering problems and make conclusions based on the results of your research – subject: Diploma thesis
  • You know the principles of operational management in mining companies – subject: Selected problems of mine planning and economics
  3
  semestr

Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne

 • 1
  semestr
  • Potrafisz zamodelować złoże z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych – przedmiot: Modelowanie złóż
  • Potrafisz monitorować zagrożenia i im przeciwdziałać – przedmiot: Techniki pomiarowe i monitoring w górnictwie
  • Potrafisz przygotować dokumentację projektową – przedmiot: Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
  1
  semestr
 • 2
  semestr
  • Potrafisz ocenić stan zagrożenia tąpaniami w kopalni podziemnej – przedmiot: Tąpania i wstrząsy
  • Znasz i potrafisz zastosować wybrane metody numeryczne – przedmiot: Zastosowanie metod numerycznych w geomechanice
  • Umiesz dobrać i zaprojektować obudowę wyrobiska podziemnego – przedmiot: Obudowa wyrobisk podziemnych
  2
  semestr
 • 3
  semestr
  • Potrafisz rozwiązywać zaawansowane problemy inżynierskie i wnioskować na podstawie wyników swoich badań – przedmiot: Praca dyplomowa
  • Potrafisz zaprojektować i zrealizować badania terenowe – przedmiot: Badania polowe ośrodka skalnego i gruntowego
  3
  semestr
This site is registered on wpml.org as a development site.