Czcionka
Kontrast

Międzynarodowe badawczo rozwojowe

LOOP (Lądowanie Na Phobosie, Opracowanie Modelu Numerycznego Kontaktu Stopy Lądownika Z Powierzchnią Phobosa)

Okres realizacji projektu: 6.02.2018 – 19.12.2019
Całkowita wartość projektu: 191 929 EUR
Wartość projektu WILiGZ: 99 425 EUR

Umowa realizowana we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, finansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Rola Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami polega na opracowaniu modelu numerycznego powierzchni Phobosa na podstawie eksperymentalnych badań laboratoryjnych i modelowania numerycznego. Zaplanowana w projekcie seria eksperymentów, które będą wykonywane na WILiGZ ma na celu poznanie wpływu mikrograwitacji na własności mechaniczne skał oraz zbadanie reakcji powierzchni Phobosa na stopę lądownika. Eksperymenty zostaną odtworzone numerycznie i skalibrowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Rezultatem modelowania numerycznego, przeprowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, będzie opracowanie numerycznego modelu „gruntu Phobosa” (regolitu). Model ten zostanie wykorzystany przez ESA w planowanej misji lądowania na Phobosie, której celem będzie pobranie próbek gruntu.

MIREU – REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020

Tytuł projektu: MIREU: Mining and Metallurgy Regions of EU
Okres realizacji projektu: 1.12.2017 – 30.11.2020
Całkowita wartość projektu: 2 999 725,00 EUR
Wartość projektu AGH: 99 375,00 EUR
Lider: Geologian tutkimuskeskus (GTK), Finlandia
Kierownik zespołu na WILiGZ: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH

Projekt MIREU Górnicze i Metalurgiczne Regiony UE ma na celu utworzenie sieci obszarów górniczych i metalurgicznych w Europie dla zapewnienia trwałej i zrównoważonej dostawy surowców mineralnych do UE. Sieć pomoże regionom w wymianie wiedzy i doświadczeń, w obliczu wyzwań jakimi są ugruntowanie i utrzymanie przemysłu wydobywczego. MIREU ułatwi wymianę między wszystkimi zainteresowanymi stronami w regionach, a mianowicie organami regulacyjnymi, politycznymi i administracyjnymi, agencjami rozwoju, firmami górniczymi, organizacjami pozarządowymi, jak również ogółem społeczeństwa. W projekcie wypracowana zostanie wspólna baza wiedzy, uwzględniająca specyficzne dla danego regionu cechy geograficzne i gospodarcze, różnorodność kulturową, społeczną i językową oraz ich rozwój historyczny. Sieć będzie czerpać również z doświadczeń innych regionów świata. Baza wiedzy pozwoli zrozumieć, co sprzyja i hamuje rozwój przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Kluczowym aspektem projektu MIREU jest “społeczna licencja na prowadzenie działalności” (SLO). Wytyczne i zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć, aby sprzyjać trwałemu rozwojowi przemysłu wydobywczego, są przedmiotem współpracy wybranych regionów Unii Europejskiej stanowiących trzon dla szerszej sieci, także poza fazę realizacji projektu.
Projekt jest realizowany w gronie 30 partnerów z UE, a także Chile.

PACMEL (Process-Aware Analytics Support Based On Conceptual Models For Event Logs)

Okres realizacji projektu: 29.03.2019-28.03.2021
Całkowita wartość projektu: 458 405 EUR
Wartość projektu w AGH: 147 285 EUR

Realizacja w ramach konsorcjum w składzie: AGH (lider), Universidad de Autonoma Madrid, Free University of Bozen-Bolzano.
Głównym celem projektu PACMEL jest opracowanie modeli koncepcyjnych umożliwiających szersze wykorzystanie danych z sensorów i czujników maszyn i urządzeń do analizy i reinżynierii procesów biznesowych. Podstawą dla takich działań są dzienniki zdarzeń zawierające m.in. fazy procesów (czynności), które umożliwią modelowanie procesów biznesowych na wyższym poziomie ogólności, co jest szczególnie istotne w aspekcie Przemysłu 4.0. W modelowaniu takim obecnie znajdują zastosowanie techniki drążenia procesów (ang. process mining), bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie dyscypliny analityki biznesowej.
W projekcie istotną rolę będą odgrywały mechanizmy semantycznej interpretacji niskopoziomowych danych, ich przekładu na dzienniki zdarzeń, a następnie ich powiązanie z wysokopoziomowym modelem procesu. Wypracowane metody pozwolą na odkrywanie wiedzy z danych przechowywanych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie w celu doskonalenia procesów.
Projekt otrzymał dofinansowanie w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2017, w ramach jednego z tematów przewodnich – „Big data and process modelling for smart industry”.
Ze strony AGH projekt realizują dwa zespoły badawcze: z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepy oraz z Wydziału Inżynierii Lądowej I Gospodarki Zasobami pod kierownictwem dr hab. inż. Edyty Brzychczy, prof. AGH.

RESTART – program CREATIVE EUROPE

Tytuł projektu: RESTART – REvitalisation tools to boost post-mining areas through SusTAinable cultural heRitage & Tourism
Okres realizacji projektu: 02.01.2023 – 31.12.2026
Całkowita wartość projektu: 247 835 EUR
Wartość projektu AGH: 88 790 EUR
Lider: WILiGZ, AGH w Krakowie, Polska
Kierownik Projektu: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH

Celem projektu RESTART jest wypracowanie nowych narzędzi i wdrażanie działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zrównoważonej turystyki, które przyczynią się do zwiększenia potencjału trzech europejskich obszarów pogórniczych w Polsce, Hiszpanii i Grecji na ich drodze do rewitalizacji. W ramach projektu założono m.in. opracowanie i sprawdzenie prototypów udostępnienia terenów pogórniczych dla turystyki i kultury; przeprowadzenie serii szkoleń dostosowanych do potrzeb interesariuszy na temat różnych aspektów rewitalizacji; zorganizowanie zdarzeń kulturowych oraz zwiedzania z przewodnikiem na terenach pogórniczych, a także realizacja innych działań związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym mających wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko na poziomie lokalnym. Sporządzona zostanie także baza interesariuszy, dzięki zaangażowaniu których zidentyfikowane zostaną potrzeby i wyzwania  partycypujących regionów w zakresie zrównoważonej turystyki.  

Ostatecznym celem projektu jest wspieranie zwiększonej odporności i konkurencyjności lokalnych ekosystemów poprzez podejście oparte na współpracy (wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, partnerskie uczenie się i budowanie potencjału społeczności lokalnych) w zakresie wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju w dziedzictwie kulturowym i zrównoważonej turystyce, dostosowanych do podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum: WILiGZ, AGH w Krakowie; Lavrion Technological Cultural Park Lavrio, Grecja; Espacio Tormaelo, Tormaleo, Hiszpania.

Media społecznościowe projektu

This site is registered on wpml.org as a development site.