Czcionka
Kontrast

Stypendia I i II stopnia

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.

W roku akademickim 2021/2022 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez  USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu.

Wymagane dokumenty
https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej: zaświadczenie obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600 zł netto.

Dochód netto na os. w rodzinie
(zł)
0,00 – 350,00350,01 – 700,00700,01 – 1051,70
Kwota stypendium socjalnego
(zł)
1080880680

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje z tytułu:

  • sieroctwa
  • ciężkiej lub przewlekłej choroby w rodzinie studenta
  • pobierania zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej
  • zamieszkiwania przez wnioskodawcę w domu studenckim AGH

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek o przyznanie stypendium rektora jest dostępny w systemie USOSweb.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać:

  1. student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia, który

a) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen
lub
b) posiadał osiągnięcia naukowe
lub
c) posiadał osiągnięcia artystyczne
lub
d) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

oraz , który w minionym roku akademickim posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

  1. Studenci rozpoczynający studia II stopnia w AGH

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.

  1. Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
c) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

W roku akademickim 2021/2022 wysokość stypendium rektora za osiągniętą odpowiednio wysoką średnią ocen wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem:

ŚREDNIA OCENKWOTA STYPENDIUM
4.00 – 4.20500 zł
4.21 – 4.40600 zł
4.41 – 4.60700 zł
4.61 – 4.80800 zł
4.81 – 5.00900 zł

W roku akademickim 2021/2022 wysokość stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w zależności od kategorii wynosi:

ŚREDNIA OCENKWOTA STYPENDIUM
A900 zł
B800 zł
C700 zł
D600 zł
E500 zł

W roku akademickim 2021/2022 wysokość stypendium rektora studentów I roku laureatów lub finalistów wynosi:

ŚREDNIA OCENKWOTA STYPENDIUM
LAUREAT500 zł
FINALISTA400 zł

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostępny w systemie USOSweb.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi w roku akademickim 2021/2022:

  • 1 200 zł/m-c dla osób ze znacznym (Z) stopniem niepełnosprawności,
  • 1 000 zł/m-c dla osób z umiarkowanym (U) stopniem niepełnosprawności,
  • 800 zł/m-c dla osób z lekkim (L) stopniem niepełnosprawności.

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzeniem losowym może być:
a) śmierć członka rodziny;
b) ciężka choroba członka rodziny,
c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
d) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana przez Dziekana Wydziału na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie zapomogi  jest dostępny w systemie USOSweb.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej.

Wykaz przykładowych dokumentów:

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor. W roku akademickim 2021/2022 kwota ta wynosi 3000,00 zł.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze), tylko na jednym kierunku studiów. Nie można starać się o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu.

UWAGA! Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 90 dni od wystąpienia przyczyny wskazanej we wniosku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.