Czcionka
Kontrast

Stypendia I i II stopnia

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.

Aktualne informacje o progu dochodowym uprawniającym do otrzymania stypendium oraz wysokości kwot stypendiów w danym roku akademickim są dostępne na stronach Działu Spraw Studenckich AGH: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez  USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu.

Wymagane dokumenty
https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Obowiązkowe jest też zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, które obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600 zł netto.

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje z tytułu:

  • sieroctwa
  • ciężkiej lub przewlekłej choroby w rodzinie studenta
  • pobierania zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej
  • zamieszkiwania przez wnioskodawcę w domu studenckim AGH

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek o przyznanie stypendium rektora jest dostępny w systemie USOSweb.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać:

  1. student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia, który

a) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen
lub
b) posiadał osiągnięcia naukowe
lub
c) posiadał osiągnięcia artystyczne
lub
d) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

oraz , który w minionym roku akademickim posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

  1. Studenci rozpoczynający studia II stopnia w AGH

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.

  1. Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
c) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Informacja o wysokości w danym roku akademickim:

  • stypendium rektora za osiągniętą odpowiednio wysoką średnią ocen,
  • stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w zależności od kategorii,
  • stypendium rektora studentów I roku laureatów lub finalistów,

podane jest na stronie Działu Spraw Studenckich AGH: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostępny w systemie USOSweb.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności w danym roku akademickim umieszczona jest na stronach Działu Spraw Studenckich AGH: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzeniem losowym może być:
a) śmierć członka rodziny;
b) ciężka choroba członka rodziny,
c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
d) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana przez Dziekana Wydziału na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie zapomogi  jest dostępny w systemie USOSweb.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej.

Wykaz przykładowych dokumentów:

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze), tylko na jednym kierunku studiów. Nie można starać się o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu.

UWAGA! Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż w terminie 90 dni od wystąpienia przyczyny wskazanej we wniosku.

This site is registered on wpml.org as a development site.