Czcionka
Kontrast

Egzamin dyplomowy

TERMINY OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH I INŻYNIERSKICH

Sposób przeprowadzenia egzaminu tj. zdalnie lub na terenie AGH, podany będzie minimum 5 dni przed egzaminem, zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej i występujących zaleceń odpowiednich władz.

ZASADY DYPLOMOWANIA
Zasady dyplomowania na I stopniu studiów
Zasady dyplomowania na II stopniu studiów

INFORMACJA O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA DO OGÓLNEGO EGZAMINU KIERUNKOWEGO I OBRONY PROJEKTU DYPLOMOWEGO
Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego – UWAGA! 7 dni przed terminem egzaminu należy zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.
Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie może przystąpić do obrony projektu inżynierskiego. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.

PROCEDURA ROZLICZENIA W DZIEKANACIE
Minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

  • Odcinek opłaty za dyplom w wysokości:
    • za komplet dyplomu w języku polskim: 60,00 zł,
    • za komplet dyplomu w języku polskim + odpis w języku angielskim: 100,00 zł.

opłatę należy wpłacić na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
studia stacjonarne: 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878
studia niestacjonarne: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865

  • Arkusz osiągnięć dyplomanta do wpisania do suplementu (formularz w zakładce DO POBRANIA)
  • Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem (format 4,5 x 6,5 cm) – 5 sztuk lub 6 sztuk przy odpisie w języku angielskim
  • Legitymacja studencka
  • Karta odejścia tzw. obiegówka (formularz w zakładce DO POBRANIA)