Czcionka
Kontrast

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy inżynierski

Terminy egzaminu kierunkowego inżynierskiego,

19.12.2022 r.
9.01.2023 r.
23.01.2023 r.

Dokładne godziny i sale będą ustalone przez katedry dyplomujące, w zależności od rozkładów zajęć w laboratoriach komputerowych. Jednocześnie, w przypadku znacznej liczby chętnych, dopuszcza się możliwość rozłożenia egzaminu również na kolejny dzień (wtorek po ustalonych terminach).

ZASADY DYPLOMOWANIA
Zasady dyplomowania na I stopniu studiów
Zasady dyplomowania na II stopniu studiów

INFORMACJA O WARUNKACH PRZYSTĄPIENIA DO OGÓLNEGO EGZAMINU KIERUNKOWEGO I OBRONY PROJEKTU DYPLOMOWEGO
Uzyskanie absolutorium (zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz praktyk) warunkuje dopuszczenie do ogólnego egzaminu kierunkowego inżynierskiego – UWAGA! 7 dni przed terminem egzaminu należy zgłosić swój udział w egzaminie do sekretarza komisji egzaminacyjnej właściwej dla kierunku studiów.
Ogólny egzamin kierunkowy można zdawać w jednym z wyznaczonych terminów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej studentowi przysługuje tylko jeden termin poprawkowy, przy czym do powtórnego egzaminu może przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Student przed ogólnym egzaminem kierunkowym nie może przystąpić do obrony projektu inżynierskiego. Warunkiem przystąpienia do obrony jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Informacje dotyczące rejestracji prac dyplomowych

Począwszy od semestru letniego 2020/2021 wszystkie prace dyplomowe są rejestrowane w systemie USOS za pośrednictwem moduł Archiwum Prac Dyplomowych. Kompletna instrukcja obsługi modułu APD dla Państwa została przygotowana przez zespół USOS i jest dostępna bezpośrednio na stronie internetowej USOS-u.

Prosimy nie dokonywać rejestracji prac w systemie WU. Jeżeli rozpoczęto w systemie WU (DXP) rejestrację – wszystkie pliki zostaną usunięte (moduł rejestracji prac w WU zostanie wkrótce zablokowany).

UWAGA!

 • Aktualna wersja strony tytułowej wg. najnowszego zarządzenia (jeżeli ktoś korzystał z wersji poprzednich, należy podmienić stronę) znajduje się w zakłądce dokumenty student (Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej/projektu dyplomowego).
 • Praca dyplomowa zawiera:
  • stronę tytułową (wg. obowiązującego wzoru),
  • spis treści,
  • treść pracy (zgodną ze spisem treści),
  • streszczenie pracy może być zawarte w treści pracy ale nie musi – o tym decyduje promotor.
 • Jakiekolwiek oświadczenia studenta czy promotora oraz DODATKOWE streszczenia NIE STANOWIĄ CZĘŚCI PRACY. Stosowne oświadczania/streszczenia wypełnią Państwo w module APD.
 • Do systemu wgrywa się jedynie treść pracy oraz ewentualne załączniki (nic więcej)
 • Dodatkowo każdy Student zobligowany jest do przesłania/dostarczenia oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację. Oświadczenie jest dostępne w zakładce dokumenty student (Wytyczne w sprawie procesu dyplomowania załącznik oświadczenie studenta).

Rozliczenie w Dziekanacie

Dostarczyć należy do Dziekanatu obowiązkowo przed obroną!!

 • Arkusz osiągnięć dyplomanta do wpisania do suplementu

This site is registered on wpml.org as a development site.