Czcionka
Kontrast

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji “Aksjator” powstało w grudniu 2017 roku przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Misją KN “Aksjator” jest zrzeszanie i wspomaganie w rozwoju naukowym pracowitych i zdolnych studentów AGH, a w szczególności studentów kierunku Budownictwo.

dr inż. Henryk Ciurej
hciurej@agh.edu.pl
(12) 617 47 72

dr inż. Michał Betlej
mbetlej@agh.edu.pl
(12) 617 47 72

 • Inżynieria lądowa
 • Inżynieria mechaniczna
 • Modelowanie MES
 • Dynamika konstrukcji
 • Optymalizacja

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych “Detonator”

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych “Detonator” działa przy Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Działalność SKN TSiMW “Detonator” związana jest z pracą naukową oraz rozwijaniem umiejętności i wiedzy w zakresie szeroko pojętej techniki strzelniczej i cywilnego zastosowania materiałów wybuchowych w różnych gałęziach gospodarki – górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie i kształtowaniu środowiska oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami związanymi z zastosowaniem, produkcją oraz badaniem materiałów wybuchowych. Bezpośrednia współpraca Koła z Pracownią Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko oraz Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych ze stacją badawczo-dydaktyczną w Regulicach pozwala na poszerzanie wiedzy teoretycznej o zagadnienia praktyczne oraz realizowanie studenckich projektów badawczych.

Studenckie Koło Naukowe EKOSPIRIT

Studenckie Koło Naukowe EKOSPIRIT powstało w roku 2001 i działa przy Katedrze Inżynierii Środowiska.

Głównym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską z dziedziny inżynierii środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, ochrony wód i powietrza, rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł oraz odnawialnych źródeł energii. Członkowie koła angażują się w różne prace naukowe, organizacyjne, czynnie uczestniczą w wykładach, konferencjach i wyjazdach do zakładów przemysłowych.

Waldemar Kępys
kepys@agh.edu.pl
12 617 40 18

 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona wód
 • Ochrona gleb
 • Ochrona powietrza atmosferycznego
 • OZE
 • Rekultywacja
 • Edukacja ekologiczna

Studenckie Koło Naukowe FILAR

Studenckie Koło Naukowe FILAR zostało utworzone 20 października 1972 roku.

Od początku istnienia jednoczy wszystkich studentów którym bliskie są zagadnienia geoinżynierii i którzy pragną w okresie swoich studiów poszerzyć swoją wiedzę. Celami SKN FILAR są w szczególności:
1) badania modelowe podziemnych systemów eksploatacji;
2) współpraca z podziemnymi zakładami górniczymi oraz jednostkami naukowymi;
3) działalność reprezentacyjna Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy.
Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • prowadzenie pod kierunkiem Opiekuna Naukowego badań naukowych laboratoryjnych dotyczących obudowy wyrobisk górniczych oraz materiałów podsadzkowych; numerycznych związanych z określeniem stanu wytężenia wokół wyrobisk; komputerowego wspomagania projektowania podziemnych systemów eksploatacji;
 • realizowanie Grantów Rektorskich związanych z innowacjami w inżynierii górniczej;
 • organizowanie sesji naukowych podczas Uroczystości Barbórkowych;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami przemysłu oraz firmami związanymi z geoinżynierią;
 • udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach oraz specjalistycznych kursach naukowych;
 • staże przemysłowe oraz naukowe w polskich oraz zagranicznych zakładach górniczych i jednostkach naukowych;
 • prezentowanie modeli systemów eksploatacji; obudów górniczych; zdalnie sterowanych maszyn górniczych w ramach promocji Wydziału;
 • wyjazdy do jednostek naukowych oraz podziemnych zakładów górniczych*.

Dr hab. inż. Krzysztof Skrzypkowski
skrzypko@agh.edu.pl
12 617 21 60

 • Badania laboratoryjne obudów górniczych oraz materiałów podsadzkowych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania podziemnych systemów eksploatacji
 • Budowa modeli zdalnie sterowanych maszyn górniczych

Studenckie Koło Naukowe “Kliwent”

Działalność w Kole Naukowym „Kliwent” pozwala poszerzyć wiedzę w zakresie projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji, zarówno dla obiektów przemysłowych, jak i użyteczności publicznej. Członkowie stale nawiązują
i poszerzają znajomość z firmami działającymi w branży HVAC.

Duży nacisk kładziony jest na analizę własnego rozwoju oraz perspektywę pracy w branży. Koło zajmuje się także aspektami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego pod kątem analizy systemów ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Poszerzanie wiedzy i doświadczeń realizowane jest między innymi na organizowanych seminariach i wykładach, na których goszczą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i specjaliści związani z branżą HVAC. Członkowie uczestniczą także w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale i Uczelni, dotyczących problemów wentylacji i klimatyzacji.

dr inż. Marek Korzec
mkorzec@agh.edu.pl
(12) 617 20 89

dr. inż. Kazimierz Piergies
piergies@agh.edu.pl
(12) 617 20 89

 • Wentylacja
 • Klimatyzacja
 • Ogrzewnictwo
 • Chłodnictwo
 • Pompy Ciepła
 • Odnawialne Źródła Energii

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki rozpoczęło działalność w 1965 roku pod nazwą „Górotwór”. Nasza działalność jest bardzo szeroka i zróżnicowana.

Zgodnie z „Zobacz, co nas łączy” staramy się poszerzać wiedzę, rozbudzić pasję i stworzyć więź. Ostatnimi projektami Koła są opracowania naukowe, m.in.: „Opracowanie metod wzmocnień zabytkowych konstrukcji Zespołu Pałacowego w Gorzanowie”, „Ocena stanu technicznego zabytkowego kościoła w Podlegórzu z opracowaniem geotechnicznym”, a także najnowszy projekt, we współpracy z innymi SKPG: „Rewitalizacja Kompleksu Klasztornego w Kamieńcu Podolskim”. Organizujemy spotkania z przedstawicielami firm budowlanych, wyjścia na budowy, szkolenia programów komputerowych. W laboratorium zajmujemy się badaniami nowoczesnych materiałów budowlanych i diagnostyką konstrukcji. Od 2013 roku organizujemy Konferencję „Budownictwo AGH – dzielmy się doświadczeniem”, która pozwala na wymianę doświadczeń i integrację obecnych studentów i absolwentów.

Justyna Jaskowska-Lemańska
lemanska@agh.edu.pl
502 382 953

 • Materiały Budowlane
 • Technologia i organizacja budowy
 • Zintegrowane projektowanie w budownictwie
 • Diagnostyka konstrukcji budowlanych
 • Geomechanika, Geotechnika

Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego „Skalnik”

Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego „Skalnik” jest kołem działającym przy Wydziale od 1964 roku. Jego członkowie to ludzie ambitni i kreatywni, których celem jest zgłębianie wiedzy związanej z górnictwem odkrywkowym.

Aktywnie uczestniczą w sesjach oraz konferencjach, m.in. w Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH oraz biorą udział w wyjazdach technologicznych, gdzie zaznajomieni z problematyką zakładów górniczych zdobywają nowe doświadczenie oraz wiedzę praktyczną.
Misję popularyzacji górnictwa odzwierciedlają wyjazdy do szkół średnich oraz organizowane warsztaty tematyczne m.in. w ramach „AGH Junior”, na których uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką górnictwa odkrywkowego.
Współpraca z firmami oraz organizacjami studenckimi, pozwala członkom na wykonywanie ciekawych projektów naukowo-badawczych. Przykładem jest specjalistyczne urządzenie kontrolne do otworów strzałowych, skonstruowane przez członków koła, które jest testowane na terenie zakładów górniczych. Kolejnym przedsięwzięciem jest cykl „Spotkania w przemyśle”, gdzie studenci mają możliwość porozmawiania z ludźmi z branży oraz zadać im pytania dotyczące ścieżki kariery.
Aktualnie KN realizuje grant „360” w ramach którego wykonywana jest digitalizacja procesów technologicznych w kopalniach odkrywkowych przy pomocy kamery 360 oraz grant „Gra” w którym Studenci tworzą grę planszową dotyczącą surowców mineralnych.

dr inż. Michał Patyk
mpatyk@agh.edu.pl
12 617 21 10

 • Analiza i optymalizacja układów technologicznych
 • Nowoczesne technologie w górnictwie
 • Promocja górnictwa odkrywkowego
 • Technika strzelnicza

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie

Studenckie Koło Naukowe “Zarządzanie” od prawie 30 lat działa przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, od kilku lat plasując się na podium najlepszych Studenckich Kół Naukowych AGH.

Misją Koła jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego zarządzania oraz inżynierii produkcji w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Członkowie Koła rok rocznie realizują kilkanaście projektów naukowych i edukacyjnych, uczestniczą i organizują konferencje naukowe, szkolą siebie i innych w ramach edukacyjnych warsztatów, poznają procesy produkcyjne uczestnicząc w wyprawach technologicznych w kraju i za granicą, zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach naukowych w Polsce i na świecie.
Ci młodzi naukowcy tworzą dobrze zgraną grupę pasjonatów i studentów chcących od studiów czegoś więcej! A znajomości i przyjaźnie zawarte podczas działań w organizacji utrzymywane są przez wiele lat po zakończeniu studiów.

Katarzyna Styk
styk@agh.edu.pl
508 694 4753

 • Inżynieria produkcji
 • Lean Management
 • Zarządzanie
 • Marketing
This site is registered on wpml.org as a development site.