Czcionka
Kontrast

Laboratoria Wydziałowe

Pracownia Badań Tomograficznych

Tomograf posiada w 2 lampy: Microfocus (do 300 kV) Nanofocus (do 180 kV) Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w stolik obciążeniowy […]

Laboratorium Właściwości Zawiesin

W laboratorium prowadzona są następujące badania: Badania właściwości zestalonych zawiesin i mieszanin wiążących (spoiw i zapraw), w tym wytrzymałość na […]

Laboratorium Techniki Cieplnej

Laboratorium przeznaczone jest do badań aerodynamicznych elementów nawiewnych i wywiewnych stosowanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia badawcze dotyczą między […]

Laboratorium Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji,
sala 111 A1

W laboratorium Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji prowadzone są badania urządzeń chłodniczych, pomp ciepła, układów grzewczo-wentylacyjnych oraz systemów klimatyzacji. Stanowiska badawcze […]

Laboratorium Solarno-Wiatrowe

Laboratorium Wiatrowo-Słoneczne wyposażone jest w kompletny układ pomiarowy parametrów pracy modułów fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Instalacja obejmuje moduły fotowoltaiczne zarówno […]

Laboratorium Rozdrabniania
i Przesiewania

Działalność badawcza prowadzona jest pod kątem określenia właściwości fizyko-mechanicznych surowców oraz odpowiedniego doboru maszyn i ich parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, a także […]

Laboratorium Mikromerytyki

W laboratorium realizowane są badania i pomiary fizyko-chemicznych właściwości surowców mineralnych, odpadów i zanieczyszczeń w zakresie m.in. składów ziarnowych, właściwości […]

Laboratorium Mikrobiologii 2.15HM A1

Badania mikrobiologiczne powietrza z wykorzystaniem próbnika powietrza MAS 100NT Merck w celu określenia wpływu m.in. obiektów komunalnych (np. oczyszczalni ścieków, […]

Laboratorium Mechaniki Skał

W laboratorium wykonuje się niszczące badania wytrzymałościowe próbek skał i betonów, przeprowadza się testy wytrzymałościowe jednoosiowego i trójosiowego ściskania oraz […]

Laboratorium Materiałoznawstwa i Fizyki Budowli

Badania podstawowych właściwości fizycznych materiałów budowlanych takich jak gęstość, nasiąkliwość. Laboratorium posiada również modele do przepływu ciepła przez przegrodę budowlaną […]

Laboratorium Kotwiowe

W folderze opis innego Laboratorium

Laboratorium Konstrukcji Metalowych

W Laboratorium badamy twardość metali metodą Rockwella, nośność połączeń spawanych i na nity oraz prętów na wyboczenia.

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Wykonywanie mieszanek betonowych, Przygotowanie próbek do badań (odwierty rdzeniowe, szlifowanie), Badania gruntów stabilizowanych spoiwem, Badania cementu i zaczynu cementowego, Badania […]

Laboratorium Inżynierii Produkcji i Jakości (LeanLab)

W laboratorium realizowane są prace badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące kierunków, sposobów, metod i narzędzi projektowania oraz poprawy efektywności procesów biznesowych, […]

Laboratorium Hydrotechnologii / Fizycznych metod wzbogacania / Metod instrumentalnych

W laboratorium realizowane są badania w zakresie doskonalenia procesów klasyfikacji ziarnowej w hydrocyklonach, wzbogacania grawitacyjnego, flotacyjnego oraz magnetycznego. Służą do […]

Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej

Kompleksowe badania studni głębinowych, w tym m.in. oznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej, stanu hydraulicznego otworów studziennych, głębinowych agregatów pompowych w […]

Laboratorium Geotechnicznych Badań Polowych

Prowadzenie badań dotyczących rozpoznania podłoża gruntowego metodami polowymi (in-situ) dla celów budownictwa, górnictwa i inżynierii środowiska.

Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych

Prowadzi się badania naukowe i prace własne dotyczące możliwości flotacyjnego rozdziału minerałów, odzysku składników użytecznych z materiałów odpadowych, badania kinetyki […]

Laboratorium Diagnostyki Konstrukcji Budowlanych

Badania elementów i konstrukcji budowlanych (laboratoryjne oraz in-situ): Badania nieniszczące, semi-niszczące oraz niszczące elementów betonowych, Badania rozkładu zbrojenia w konstrukcjach […]

Laboratorium Chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej i technologii wody i ścieków 2.18HM A1/13 A1

Opis działalności badawczej, która jest realizowana w laboratorium: Oznaczanie podstawowych parametrów wody i ścieków – wskaźniki fizyczne i chemiczne. Zastosowanie […]

Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Profil działalności Laboratorium obejmuje kształcenie w zakresie szeroko rozumianej problematyki bhp i ergonomii. Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych zjawisk naturalnych i […]

Laboratorium Badania Soli

Reologiczna próba pełzania materiałów kruchych (głównie soli) przy stałym lub zmiennym obciążeniu w zakresie od 0 do 100 kN, z […]

Laboratorium badania metanonośności i samozapalności węgla

W laboratorium prowadzone są prace naukowo-badawcze ukierunkowane na rozpoznawanie i identyfikację zagrożenia metanowego oraz zagrożenia pożarami endogenicznymi w kopalniach węgla […]

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych i Odkształceniowych Gruntów

Badania parametrów wytrzymałościowych gruntów gruboziarnistych (maksymalny wymiar próbek 300×300 mm – duży aparat bezpośredniego ścinania); Badania parametrów wytrzymałościowych gruntów w […]

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

Badania mechanicznych właściwości skał (wytrzymałość na jednoosiowe orz trójosiowe ściskanie, zginanie, rozciąganie, obciążenie niszczące przy otworze na kołek, badania odkształceniowe).

Laboratorium badań środowiskowych

W laboratorium mogą być prowadzone badania środowiskowe w zakresie oceny zapylenia i hałasu i dotyczyć mogą one zarówno stanu atmosfery […]

Laboratorium Analiz Środowiskowych

Opis działalności badawczej, która jest realizowana w laboratorium:Zastosowanie metod chemicznych i fizykochemicznych do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z wód […]

Laboratorium Aerologii Górniczej

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne związane ze zjawiskami fizycznymi występującymi w aerologii górniczej. Laboratorium wyposażone jest w stanowisko do […]

Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałow Wybuchowych

W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne w trakcie których studenci zapoznają się z podstawowymi własnościami i właściwościami materiałów wybuchowych (MW) […]

Akredytowane Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich

Badania skał do oceny ich jakości i przydatności do produkcji płyt okładzinowych i posadzkowych, stopni schodowych, kostki kamiennej Badania skał […]