Czcionka
Kontrast

Edukacyjne ze środków EFS UE

Kompetentny Student Na Rynku Pracy

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Działanie 3.1 Power kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017r. do 31.07.2019r.
Całkowita wartość projektu: 741 000,00 PLN
Wartość dofinansowania AGH: 718 770,00 PLN
Wkład własny: 22 230,00 PLN

Cel szczegółowy projektu:
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu będzie podniesienie kompetencji u uczestników projektu w zakresie umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i projektowych. Projekt obejmować będzie studentów II stopnia studiów stacjonarnych WILiGZ AGH kierunków Inżynieria ŚrodowiskaBudownictwo przed wkroczeniem w życie zawodowe. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka i postęp ekonomiczny bezsprzecznie wymusza zwiększone zapotrzebowanie na wykształconą kadrę inżynierską. Dlatego istnieje konieczności zwiększenia szans zawodowych studentów WILiGZ AGH na rynku pracy. Ze względu na mały odsetek kształcących się na kierunkach technicznych kobiet, istnieje potrzeba zachęcenia studentów do nabywania dodatkowych kompetencji zawodowych i komunikacyjnych, które niewątpliwie podniosą ich szanse na rynku pracy. Bezpośredni kontakt studentów z firmami branżowymi, pracodawcami, przedsiębiorcami oraz nowoczesnymi technologiami ułatwi im podniesienie swoich kompetencji, tak aby stanowiły one odpowiedź na realne zapotrzebowanie rynku pracy. W związku z tym pozwoli to również zrozumieć rzeczywiste funkcjonowanie danej branży przemysłowej, co w znacznym stopniu ułatwi im rozpoczęcie w niedalekiej przyszłości pracy zawodowej.

Efekt projektu:
Przede wszystkim wymiernym skutkiem udziału w projekcie będzie poszerzenie horyzontów i zwiększenie zainteresowania dziedzinami związanymi z kierunkami studiów. Dlatego studenci zostaną zapoznani z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców, znacznie podniosą swoje kompetencje i zdolności zawodowe, będą przygotowani do rozwiązywania problemów projektowych wskazanych im przez pracodawców, bądź specjalistów branżowych. Zaświadczenia i certyfikacja niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na początku kariery zawodowej. Umiejętności obsługi i wykorzystania specjalistycznych programów branżowych bezsprzecznie przyczyni się do usprawnienia i zwiększenia efektywności w przyszłej pracy. Dzięki pracy zespołowej nad projektami studenci z pewnością zdobędą umiejętności rozwiązywania problemów. W związku z tym projekt umocni sylwetkę absolwenta WILiGZ jako dobrze wykwalifikowanego, z praktyczną wiedzą i umiejętnościami odpowiadającymi potrzebom pracodawców. Projekt WILiGZ AGH z pewnością odpowiada na problemy kluczowe studentów i pracodawców.

Power 2. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy
Okres realizacji: 2019.10.01 – 2023.09.30
Całkowita wartość projektu: 34 689 225,21 PLN
Dofinansowanie: 33 648 548,11 PLN
Wkład własny: 1 040 677,10 PLN

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.