Czcionka
Kontrast

Dokumenty student

Dokumenty oznaczone ikoną ze znakiem ".www" znajdują się w Repozytorium Zarządzień Rektora AGH. Bezpośredni dostęp do tych dokumentów możliwy jest tylko i wyłącznie z sieci wewnętrznej AGH, lub poprzez pobranie i zainstalowanie Open-VPN.

Dokumenty socjalne

.www
Zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2019 Przejdź do
.www
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych w roku 2019 Przejdź do
.www
Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą w roku 2019 Przejdź do
.www
Pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie Przejdź do
.www
Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej Przejdź do
.www
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami Przejdź do
.www
Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. Przejdź do
.www
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości dla studenta Przejdź do
.www
Wniosek korygujący dla studenta Przejdź do
.www
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studenta Przejdź do
.www
Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta Przejdź do
.www
Wniosek o stypendium rektora dla studenta Przejdź do
.www
Wniosek o stypendium rektora dla studentów przyjętych na 1 rok studiów Przejdź do
.www
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy innych niż wnioskodawca członków rodziny studenta Przejdź do
.www
Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych Przejdź do
.www
Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra Przejdź do

Prace dyplomowe oraz Projekty dyplomowe

.www
ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 1 – Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej/projektu dyplomowego Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 2 – Oświadczenia studenta Przejdź do
.www
NIE – zmiana nazwy na stronie: Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 3 – Oświadczenia studenta w przypadku prac dyplomowych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 4 – Wzór streszczenia pracy dyplomowej/projektu dyplomowego Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 5 – Wzór wniosku o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania opiekuna, recenzenta oraz innych osób mających dostęp do informacji zawartych w pracy objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji Przejdź do
.www
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 – Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania osób biorących udział w egzaminie dyplomowym pracy dyplomowej objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji Przejdź do
.pdf
Arkusz osiągnięć dyplomanta Pobierz plik
.pdf
Uniwersalny formularz oceny pracy przez jej recenzenta Pobierz plik
.pdf
Uniwersalny formularz oceny pracy przez jej opiekuna Pobierz plik
.pdf
Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej Pobierz plik
.pdf
Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej dla ZIP Pobierz plik
.pdf
Wytyczne edytorskie dotyczące pracy dyplomowej magisterskiej i inżynierskiej Pobierz plik
.pdf
Wytyczne w sprawie procesu dyplomowania - oświadczenie studenta o gotowości do przystąpienia do egzaminu w trybie zdalnym Pobierz plik

Praktyki

.www
Zarządzenie Nr 30/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wykonania w AGH czynności związanych z wprowadzeniem pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) i drugiego stopnia Przejdź do
.www
Zarządzenie nr 35/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów Przejdź do
.pdf
Badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH wprowadzone na podstawie opinii nr 3/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.pdf
Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami uchwalone na podstawie opinii nr 1/2022 Kolegium WILiGZ dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.pdf
Plan praktyk z roku 2020/2021 Pobierz plik
.pdf
Porozumienie w sprawie praktyk Pobierz plik
.pdf
Wzór podania do zakładu pracy Pobierz plik
.pdf
Karta praktyk dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia Pobierz plik
.pdf

Wnioski dydaktyczne

.pdf
Semestry i przedmioty kontrolne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzone na podstawie opinii nr 4/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.pdf
Zasady wyboru przedmiotów lub modułów obieralnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzone na podstawie opinii nr 6/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.pdf
Zasady wsparcia studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w sytuacjach konfliktowych wprowadzone na podstawie opinii nr 7/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.pdf
Dopuszczalny deficyt punktów ECTS na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzony na podstawie opinii nr 2/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.www
Podanie o wydanie legitymacji (ELS) Przejdź do
.pdf
Karta odejścia (obiegówka) – studia stacjonarne Pobierz plik
.pdf
Karta odejścia (obiegówka)- studia niestacjonarne Pobierz plik
.pdf
Podanie o reaktywację w celu rejestracji i obrony pracy dyplomowej Pobierz plik
.pdf
Podanie o przeniesienie/reaktywacje na studia niestacjonarne w celu rejestracji i obrony pracy dyplomowej Pobierz plik
.pdf
Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego Pobierz plik
.pdf
Podanie o udzielenie zgody na wpis warunkowy Pobierz plik
.pdf
Podanie o udzielenie zgody na wpis warunkowy Pobierz plik
.pdf
Podanie o udzielenie zgody na wpis warunkowy Pobierz plik
.pdf
Protokół zaliczenia/egzaminu Pobierz plik
.pdf
Wniosek do Prorektora AGH ds. Kształcenia o ponowne rozpatrzenie sprawy Pobierz plik
.pdf
Wzór oświadczenia o rezygnacji ze studiów Pobierz plik
.pdf
Odwołanie od rozstrzygnięcia sprawy Pobierz plik
.pdf
Podanie o Indywidualną Organizację Studiów Pobierz plik
.pdf
Podanie o Indywidualną Organizację Studiów Pobierz plik
.pdf
Zasady przepisywania ocen z przedmiotów w toku studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wprowadzone na podstawie opinii nr 5/2022 Kolegium WILiGZ z dnia 3.02.2022 r. Pobierz plik
.pdf
Podanie o zgodę na przepisanie ocen Pobierz plik
.pdf
Podanie o zgodę na przepisanie ocen dla studentów niestacjonarnych w przypadku przedmiotów niezgodnych ze sobą Pobierz plik
.pdf
Podanie o zgodę na przepisanie ocen dla studentów niestacjonarnych Pobierz plik

Wzory podań

.pdf
Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia dr. hab. inż. Radosława Pomykały, prof. AGH Pobierz plik
.pdf
Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia dr. hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego, prof. AGH Pobierz plik

Dokumenty finansowe

.pdf
Ustalenia finansowe nr 1/07 Pobierz plik
.pdf
Blankiet opłaty za legitymacje Pobierz plik
.pdf
Blankiet opłaty za przedmiot Pobierz plik
.pdf
Opłaty podanie Pobierz plik

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.