Czcionka
Kontrast

Dokumenty student

Dokumenty oznaczone ikoną ze znakiem ".www" znajdują się w Repozytorium Zarządzień Rektora AGH. Bezpośredni dostęp do tych dokumentów możliwy jest tylko i wyłącznie z sieci wewnętrznej AGH, lub poprzez pobranie i zainstalowanie Open-VPN.

Dokumenty socjalne

.www
Zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2019 Pobierz plik
.www
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych w roku 2019 Pobierz plik
.www
Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą w roku 2019 Pobierz plik
.www
Pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie Pobierz plik
.www
Oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej Pobierz plik
.www
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami Pobierz plik
.www
Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2020 r. Pobierz plik
.www
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej wysokości dla studenta Pobierz plik
.www
wniosek korygujący dla studenta Pobierz plik
.www
wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studenta Pobierz plik
.www
wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta Pobierz plik
.www
wniosek o stypendium rektora dla studenta Pobierz plik
.www
wniosek o stypendium rektora dla studentów przyjętych na 1 rok studiów Pobierz plik
.www
informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pobierz plik
.www
oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych Pobierz plik
.www
zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra Pobierz plik

Prace dyplomowe oraz Projekty dyplomowe

.www
Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz modułu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Pobierz plik
.www
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej/projektu dyplomowego Pobierz plik
.www
Zarządzenia Rektora nr 14/2019 – Oświadczenie studenta Pobierz plik
.www
Zarządzenia Rektora nr 14/2019 – Oświadczenie studenta w przypadku prac dyplomowych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną Pobierz plik
.www
Zarządzenia Rektora nr 14/2019 – Wzór streszczenia pracy dyplomowej/projektu dyplomowego Pobierz plik
.www
Zarządzenia Rektora nr 14/2019 – Wzór wniosku o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu Pobierz plik
.www
Zarządzenia Rektora nr 14/2019 – Wzór zobowiązania opiekuna, recenzenta oraz innych osób mających dostęp do informacji zawartych w pracy objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji Pobierz plik
.www
Zarządzenia Rektora nr 14/2019 – Wzór zobowiązania osób biorących udział w egzaminie dyplomowym pracy dyplomowej objętej tajemnicą prawnie chronioną do zachowania w tajemnicy zawartych w pracy dyplomowej informacji Pobierz plik
.pdf
Formularz oceny pracy dyplomowej przez jej opiekuna Pobierz plik
.pdf
Formularz oceny pracy dyplomowej przez jej recenzenta Pobierz plik
.pdf
Formularz oceny projektu dyplomowego przez jego opiekuna Pobierz plik
.pdf
Formularz oceny projektu dyplomowego przez jego recenzenta Pobierz plik
.pdf
Arkusz osiągnięć dyplomanta Pobierz plik
.pdf
Wniosek (dla studentów, z którymi Uczelnia zawarła umowę) o wydanie odpisu w języku obcym w ramach tzw. kompletu dyplomu Pobierz plik
.pdf
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym w ramach tzw. kompletu dyplomu Pobierz plik
.pdf
Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej Pobierz plik
.pdf
Zezwolenie na kopiowanie Pobierz plik
.pdf
Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pobierz plik
.pdf
Wytyczne edytorskie dotyczące pracy dyplomowej magisterskiej i inżynierskiej Pobierz plik
.pdf
Wytyczne w sprawie procesu dyplomowania - oświadczenie studenta Pobierz plik

Praktyki

.www
Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów Pobierz plik
.www
Zarządzenia Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pobierz plik
.pdf
Decyzja nr 3/2014 Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów WILGZ AGH Pobierz plik
.pdf
Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH z dnia 30 czerwca 2016 r. Pobierz plik
.pdf
Plan praktyk studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH z aneksem. Pobierz plik
.pdf
Porozumienie w sprawie praktyk Pobierz plik
.pdf
Wzór podania do zakładu pracy Pobierz plik
.pdf
Karta praktyk dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia Pobierz plik
.pdf
Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia Pobierz plik

Wnioski dydaktyczne

.www
Podanie o wydanie legitymacji (ELS) Pobierz plik
.pdf
Karta odejścia (obiegówka) – studia stacjonarne Pobierz plik
.pdf
Karta odejścia (obiegówka)- studia niestacjonarne Pobierz plik
.pdf
podanie_reaktywacja Pobierz plik
.pdf
Podanie o reaktywacje przeniesienie studia niestacjonarne Pobierz plik
.pdf
podanie_urlop Pobierz plik
.pdf
podanie_warunek Pobierz plik
.pdf
podanie_wznowienie_przeniesienie Pobierz plik
.pdf
podanie-o-wpis-warunkowy-aktualne Pobierz plik
.pdf
protokol_dodatkowy Pobierz plik
.pdf
Wniosek_ponowne_rozpatrzenie Pobierz plik
.pdf
Wzor_oswiadczenia_o_rezygnacji_ze_studiow Pobierz plik
.pdf
Odwolanie_od_rozstrzygniec Pobierz plik
.pdf
podanie_ios Pobierz plik
.pdf
podanie_dodatkowy_termin Pobierz plik
.pdf
podanie_przepisanie_ocen Pobierz plik
.pdf
Podanie o przepisanie ocen niezgodności studia niestacjonarne Pobierz plik
.pdf
Podanie o przepisanie ocen studia niestacjonarne Pobierz plik

Wzory podań

.pdf
Ustalenia finansowe nr 1/07 Pobierz plik
.pdf
blankiet_legitymacja Pobierz plik
.pdf
blankiet_przedmiot Pobierz plik
.pdf
oplaty_podanie Pobierz plik
.pdf
podanie_drp Pobierz plik
.pdf
podanie_dzn Pobierz plik