Czcionka
Kontrast

Procedura

Krok po kroku – Studia I stopnia

 • 1

  KROK 1

  Elektroniczna rejestracja

  Chcesz studiować w AGH?
  Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe i wyniki matury.
  Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona!

  Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

  UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

 • 2

  KROK 2

  Deklaracja kierunków

  Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunki studiów, na które chcesz kandydować.

  Na studia pierwszego stopnia możesz zadeklarować maksymalnie pięć kierunków, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja, z tego samego lub z różnych wydziałów. Jeśli zmienisz decyzję co do kierunku lub braknie miejsc na tym, który wcześniej wskazywałeś, możesz złożyć inne deklaracje.

  UWAGA! Deklaracja będzie uwzględniania w kwalifikacji dopiero po uiszczeniu opłaty na rachunek bankowy AGH lub potwierdzeniu jeśli była już opłacona.

 • 3

  KROK 3

  Opłata rekrutacyjna

  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej dla każdej deklaracji.

  Wysokość opłaty zależy od liczby złożonych deklaracji

  Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:
  a) z wykorzystaniem płatności on-line,
  b) przelewem.

  Uwaga! W tytule przelewu koniecznie podaj indywidualny kod widoczny na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie zidentyfikowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

  Uwaga! Obserwuj informacje w systemie e-Rekrutacja. Po odnotowaniu Twojej wpłaty otrzymasz status kandydata.

  Potwierdzenie wykonania przelewu nie wystarczy – system rekrutacyjny sprawdza automatycznie opłaty na naszym rachunku bankowym.

  Jeśli dokonałeś opłaty tylko za część deklaracji na dany stopień i formę studiów to opłaty będą przypisane chronologicznie do składanych deklaracji.

 • 4

  KROK 4

  Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

  Wprowadź do systemu e-Rekrutacja wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości. Posłużą one do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku. Wzory do wyliczenia wskaźnika rekrutacji. Pamiętaj, że na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji równą lub większą niż 300 pkt.

  UWAGA! Na stronie Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022 znajduje się informacja o kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które mogą być przyjęci kandydaci, których wartość wskaźnika rekrutacji jest mniejsza niż 300 pkt.

  System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

  Ponadto jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego załącz w systemie e-Rekrutacja elektroniczną kopię (skan) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

  PAMIĘTAJ! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników wprowadzonych do systemu i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

  W przypadku braku lub niezgodności wyników zgłoś się do Centrum Rekrutacji.

 • 5

  KROK 5

  Kwalifikacja wstępna

  Wyniki egzaminu maturalnego zamieszczone w systemie posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku.

  Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na zadeklarowane kierunki. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany w systemie e-Rekrutacja.

  Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany i znalazłeś się na liście oczekujących możesz:

  dalej brać udział w rekrutacji na ten kierunek potwierdzając deklarację w systemie e-Rekrutacja (nie musisz wnosić ponownie opłaty), zadeklarować inne kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja (tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty za każdą nową deklarację). UWAGA! Jeżeli chcesz zostać studentem AGH, to po wstępnej kwalifikacji musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia i dokonać wpisu.

 • 6

  KROK 6

  Składanie podań

  Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

  wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie na studia, podpisz je i złóż w Centrum Rekrutacji. Dodatkowo musisz złożyć oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu).

 • 7

  KROK 7

  Wpisy na studia

  Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

  dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH);
  za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja prześlij wersję elektroniczną aktualnej, kolorowej fotografii (w stroju oficjalnym), spełniającą wymagania fotografii do dowodu osobistego; jeden egzemplarz fotografii przynieś ze sobą do Centrum Rekrutacji;
  wydrukuj z systemu e-Rekrutacja w kolorze i w dobrej jakości kartę wpisu, podpisz ją i złóż w CR.
  Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego złóż oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty (do wglądu).

  Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć oryginał dokumentu tożsamości (do wglądu).

  Uwaga!

  Wpisu na studia możesz dokonać w tym samym terminie co składanie podań.
  Brak wpisu na studia w terminie przeznaczonym na dokonywanie wpisów w danym cyklu rekrutacyjnym podanym w kalendarzu rekrutacyjnym oraz jednocześnie brak potwierdzenia udziału w kolejnym cyklu oznacza rezygnację z rekrutacji na dany kierunek.
  Pamiętaj, musisz szybko dokonać wpisu ponieważ jest więcej chętnych niż miejsc.

Krok po kroku – Studia II stopnia

 • 1

  KROK 1

  Elektroniczna rejestracja

  Chcesz studiować w AGH?
  Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe.
  Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

  UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

 • 2

  KROK 2

  Deklaracja kierunków

  Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunek studiów, na który chcesz kandydować.

  Na studia 2 stopnia możesz zadeklarować maksymalnie 2 kierunki w danym cyklu rekrutacyjnym, jeżeli spełniasz warunki Zarządzenia Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku – par. 16, p. 1

  UWAGA! Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

 • 3

  KROK 3

  Opłata rekrutacyjna

  Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:
  a) z wykorzystaniem płatności on-line,
  b) przelewem.
  Uwaga! W tytule przelewu koniecznie podaj indywidualny kod widoczny na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie zidentyfikowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

 • 4

  KROK 4

  Składanie dokumentów drogą elektroniczną

  Prześlij przez system e-Rekrutacja następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany – zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule),
  • suplement dyplomu z wykazem ocen oraz zaświadczenie z informacją o średniej ocen uzyskanych na tych studiach i skali ocen.

  Po przesłaniu i zweryfikowaniu dokumentów Centrum Rekrutacji nada Ci status kandydata i wyznaczy termin i miejsce egzaminu wstępnego. Informacja ta dostępna będzie w systemie e-Rekrutacja.

  Jako absolwent AGH, możesz zgłosić chęć wyliczenia wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego. Druk oświadczenia dostępny jest w sekcji “Wydruki” na Twoim koncie w systemie lub na stronie kandydaci.agh.edu.pl. Elektroniczną kopię (skan) podpisanego oświadczenia prześlij przez system e-Rekrutacja.

  Obserwuj informacje dostępne na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Jeśli po przesłaniu dokumentów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej nie otrzymasz statusu kandydata, wówczas skontaktuj się z Centrum Rekrutacji.

  Jeżeli nie posiadasz tytułu inżyniera, magistra inżyniera lub tytułu równoważnego, a ubiegasz się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zapoznaj się z informacjami dotyczącymi uzupełnienia kompetencji inżynierskich.

  Pobierz plik

 • 5

  KROK 5

  Egzaminy wstępne

  W wyznaczonym terminie zgłoś się na egzamin wstępny.

  Wykaz zagadnień do egzaminów wstępnych opublikowany jest na wydziałowych stronach www.

 • 6

  KROK 6

  Kwalifikacja wstępna

  Średnia ocen z ukończonych studiów oraz egzaminu wstępnego posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji.

  Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na deklarowany kierunek. Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie umieszczona na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja oraz przesłana e-mailem.

  Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany w pierwszym cyklu rekrutacyjnym możesz wziąć udział w drugim cyklu rekrutacyjnym składając deklarację na ten sam, bądź inny kierunek studiów. W jednym i drugim przypadku musisz wnieść opłatę rekrutacyjną.

  UWAGA! Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz dokonać uzupełnienia dokumentów i dokonać wpisu na studia.

 • 7

  KROK 7

  Uzupełnienie dokumentów i wpis na studia

  Jeżeli zostałeś wstępnie zakwalifikowany na studia, to:

  • dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH). Opłaty możesz dokonać z wykorzystaniem płatności on-line lub przelewem;
  • wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie oraz kartę wpisu, podpisz ją i złóż w CR. W CR musisz okazać (do wglądu) oryginały dokumentów, których skany były przesłane wcześniej drogą elektroniczną.

  Dodatkowo musisz złożyć/przedstawić następujące dokumenty:

  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu),
  • za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja prześlij wersję elektroniczną aktualnej, kolorowej fotografii (w stroju oficjalnym), spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych, jeden egzemplarz tej fotografii przynieś ze sobą do Centrum Rekrutacji.

  UWAGA! Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.