Czcionka
Kontrast
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Gorące Bułeczki, Marcowe nowości

Kobieta czytająca książkę w Bibliotece. Stosy książek leżące na biórku po jej prawej i lewej stronie

7 marca Cały dzień

W Marcu mamy dla naszych użytkowników cztery atalasy, głównie o osuwiskach i kopalinach w Polsce i w regionie Małopolski . Prezentujemy Wam też książkę na temat gospodarki odpadami wydobywczymi w regionie Morza Bałtyckiego (Min-Novation projekt) pod redakcą Marka Cały. Oferejumy też naszym czytelnikom tytuły z zakresu szeroko pojętej matematyki, traktujące o: funkcjach specjalnych, funkcjach zespolonych (szeregi i przekształcenia Laplace’a, przekształcenia całkowe Laplace’a, przekształcenia Laurentza), strukturach algebraicznych (macierz, układy równań liniowych, przekształcenia liniowe oraz elementy z teorii analizy macierzy). Więcej detali znajduje się poniżej w tabeli.
Szczegółowe informacje o naszych nowościach zajdziecie poniżej tego posta.

Możecie nas ulepszać!

Informacje na temat naszych kolejnych nowości będziemy podawać Wam regularnie poprzez wydziałową stroną internetową oraz wystawionych ‘potykaczach’ w budynkach A1 i A4. Jednocześnie chcemy Was prosić o pomoc! Ulepszcie nas poprzez przesyłanie sugestii nowych tytułów książek i czasopism, które chcielibyście u nas znaleźć w ofercie.

Zapraszamy też do zaglądania na nasze bookcrossingowe regały i wymiany przeczytanych książek na kolejne.

Autor, tytuł, rok wydaniaKrótki  zarys tematykiOkładka
Atlas osuwisk miasta Krakowa /praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Wójcika, wyd. 2019  Atlas osuwisk Miasta Krakowa został opracowany przez zespół ekspertów z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB pod redakcją profesora dr hab. Antoniego Wójcika, a wydany przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Jest to kompleksowe opracowanie. Nadrzędnym celem wydawnictwa jest podniesienie świadomości osuwiskowej mieszkańców aglomeracji, inwestorów i geologów wykonujących badania geologiczno-inżynierskiej na potrzeby planowanych inwestycji budowlanych. Publikowanie wyników prac badawczych z obszaru ruchów masowych w ogólnodostępnych wydawnictwach ma związek z nasilającym się w ostatnim czasie zjawiskiem tzw. amnezji osuwiskowej. W pierwszych rozdziałach opracowania przedstawiono historię rozpoznania ruchów masowych na terenie Krakowa, uwarunkowania ich rozwoju, a także metody badań osuwisk oraz sposoby stabilizacji i przeciwdziałania ich skutkom z naciskiem na te, które były wykonywane w obrębie miasta. Zasadniczą część opracowania stanowią natomiast charakterystyki wybranych osuwisk z podziałem na geologiczne jednostki strukturalne. Opisy osuwisk zostały wzbogacone licznymi rycinami, mapami i fotografiami.
Osuwiska w województwie małopolskim : atlas – przewodnik : praca zbiorowa / pod red. Józefa Chowańca i Antoniego Wójcika, wyd. 2012  W 2012 roku zespół pracowników Oddziału Karpackiego PIG-PIB opracował atlas “Osuwiska w województwie małopolskim”.Publikacja pod redakcją dr hab. inż. Józefa Chowańca i prof. nadzw. PIG-PIB, prof. dr hab. Antoniego Wójcika została przygotowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.Atlas został wyróżniony w 2013 r., w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2012” (I miejsce w kategorii inne mapy i atlasy), zdobył również nagrodę publiczności.
Kopaliny i surowce mineralne województwa małopolskiego / opracowanie zbiorowe pod redakcją Barbary Radwanek-Bąk i Pawła Kucia, wyd. 2018Opracowanie traktujące o bogactwach naturalnych, przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. To prawdziwe kompendium wiedzy o surowcach mineralnych tego regionu. Współpraca Oddziału Karpackiego PIG-PIB z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zaowocowała licznymi opracowaniami tematycznymi dotyczącymi geologii i surowców mineralnych Małopolski. W 2018 roku pojawiło się nasze najnowsze wspólne dzieło pt. „Kopaliny i surowce mineralne województwa małopolskiego”, wydane pod redakcją prof. dr hab. inż. Barbary Radwanek-Bąk oraz mgr inż. Pawła Kucia.Publikacja prezentuje skomplikowaną budową geologiczną obszaru województwa małopolskiego, jedną z najbardziej zróżnicowanych w porównaniu z innymi województwami. Różnorodność procesów geologicznych stworzyła tu warunki dla powstania wielu cennych kopalin.
Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczanych do kopalin w Polsce : skala 1:1 000 000 / opracowanie: Agnieszka Felter, Ewa Filippovits, Izabella Gryszkiewicz, Dorota Lasek-Woroszkiewicz, Lesław Skrzypczyk, Mariusz Socha, Jakub Sokołowski, Małgorzata Sosnowska, Jadwiga Stożek, Agnieszka Wrzosek ; redakcja: Anna Majewska, wyd. 2021Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce została opracowana w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.  Pierwsze opracowanie zostało wydane w 2015 r. i zawierało informacje o wodach leczniczych, termalnych i solankach aktualnych na koniec poprzedniego roku.   Ze względu na dynamiczny wzrost liczby dokumentowanych złóż i zasobów, a także duże zainteresowanie  odbiorców mapa jest aktualizowana w cyklu rocznym i dostępna w formie cyfrowej. Każda edycja mapy zawiera informacje dotyczące występowania wód leczniczych, termalnych i solanek – które zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uznawane są za kopaliny – ich charakterystyki fizyczno-chemicznej, zasobów eksploatacyjnych, sposobu i intensywności zagospodarowania oraz zaplanowanych inwestycji związanych z ich ujmowaniem. Prezentowane są także dane dotyczące obszarów szczególnie predysponowanych do poszukiwania i ujmowania tego rodzaju wód.  
 Drucker  F. P.:  Zarządzanie wiedzą, wyd. 2006Prezentowana książka jest zbiorem artykułów poświęconych metodom zarządzania wiedzą. Ukazały się one w Harvard Business Review — cenionym przez menedżerów, naukowców i przedsiębiorców czasopiśmie, wydawanym przez jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Autorami artykułów są uznani fachowcy z dziedziny zarządzania. W swoich artykułach opisują oni zasady rozwiązywania problemów w organizacjach, definiowania nowych sposobów myślenia, wyciągania wniosków z własnych doświadczeń i zarządzania potencjałem intelektualnym pracowników.
Mining waste management in the baltic sea region : Min-Novation project, red. M. Cała.  Wyd. 2013  Wydobywanie odpadów i sposoby postępowania z nimi to wspólne wyzwanie, przed którym stoją przedsiębiorstwa, władze lokalne, organizacje ekologiczne, decydenci i coraz częściej inni interesariusze w kilku krajach regionu Morza Bałtyckiego. W latach 2011-2013 sieć wiedzy naukowej i regionalnej skupiona w ramach projektu Min-Novation zwróciła uwagę na ten temat. Znaczenie zagospodarowania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego wynika ze znacznego udziału tych odpadów w ogólnym strumieniu odpadów wytwarzanych w UE. Odpady wydobywcze są też surowcem dla 1 z bardziej widocznych obiektów stworzonych przez człowieka, które nas otaczają, z hałdami odpadów o różnych kształtach i rozmiarach rozsianymi po całym regionie Morza Bałtyckiego. Pomimo tego podwójnego znaczenia, odpady wydobywcze są najczęściej postrzegane jedynie jako problem środowiskowy, a nie jako zasób. Należy odejść od jednostronnego postrzegania odpadów wydobywczych, zasadnicze znaczenie ma podejście oparte na cyklu życia, które uznaje, że wartość można odzyskać z odpadów i ponownie wprowadzić do cyklu produkcyjnego, bowiem  odpady wydobywcze są źródłem surowców wtórnych. Sieć Min-Novation przez 3 lata pracowała nad zrozumieniem i docenieniem odpadów wydobywczych zarówno jako kwestii korporacyjnej, społecznej, regulacyjnej, jak i strategicznej. Na tle działalności górniczej i gospodarki odpadami w krajach partnerskich: Estonii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce i Szwecji, w niniejszej monografii przedstawiono zarówno dobre praktyki, jak i obszary problemowe, którymi należy się zająć. Celem niniejszej monografii jest pokazanie w przekroju zagadnień, które wpływają na sposób funkcjonowania gospodarki odpadami wydobywczymi dzisiaj i które będą miały decydujący wpływ na to, czy gospodarka odpadami wydobywczymi pozostanie kwestią o znaczeniu przede wszystkim lokalnym, czy też stanie się szansę o znaczeniu krajowym i unijnym. Monografia koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego w krajach, których przedstawiciele byli zaangażowani w projekt Min-Novation. Przedstawiono również przykłady spoza regionu Morza Bałtyckiego wykorzystania hałd jako dziedzictwa przemysłowego regionów górniczych, a także jako atrakcji dla lokalnych społeczności.
Korpal E.: Funkcje specjalne, wyd. 2001Prezentowana praca przedstawia dział matematyki wykraczjący poza klasyczny program kształcenia inżynierskiego, który jednak może okazać się bardzo pomocny, a może nawet niezbędny przy rozwiązywaniu szeregu problemów naukowo-badawczych i inżynierskich wymagających stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych. Obszar prowadzonych rozważań obejmuje podstawy najważniejszych – zdaniem autora- funkcji specjalnych oraz ich zastosowania przy rozwiązywaniu niektórych zagadnień współczesnej fizyki matematycznej. Praca umożliwia zapoznanie się z własnościami funkcji specjalnych, a także technikami dowodzenia dotyczących ich twierdzeń, które mogą odkrywać istotną rolę z punktu widzenia ich zastosowań. dlatego szczególny nacisk położono na rozwinięcia asymptotyczne funkcji. Wskazano też na niektóre niekonwencjonalne metody poszukiwania rozwiązań równań niestacjonarnych za pomocą uogólnionej całki Laplace’a.
Bierski F.: Funkcje zespolone, wyd. 1999Przekształcenia całkowe są działem matematyki stosowanej opierającym się na poznaniu podstawowych własności oraz zastosowań transformaty Laplace’a oraz transformaty Fouriera. Transformata Laplace’a wykorzystywana jest głównie w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, elektronice oraz automatyce. Zastosowanie w automatyce polega między innymi na tym, że chcąc poznać dynamiczne własności obiektu, pytamy o jego transmitancję, która wyrażona jest za pomocą przekształcenia Laplace’a. Książka podzielona jest na 4 rozdziały:  1. “Funkcje zespolone”, 2. “Szeregi trygonometryczne i przekształcenia Fouriera” 3. Przekształcenia Laplace’a”, 4. “Przekształcenia Laurenta (Z). Równania różnicowe”. Książka zawiera wiele typowych przykładów i zadań przerabianych na uczelniach technicznych, z odpowiedziami.
Bierski F.: Struktury algebraiczne, wyd. 1999Książka jest zbiorem elementów z teorii struktur algebraicznych, algebry macierzy, wyznaczników, układów równań liniowych, przekształceń liniowych oraz elementów z teorii analizy macierzy z zastosowaniem do układów równań różniczkowych liniowych i form kwadratowych. Zawiera wiele przykładów i zadań do rozwiązania.

Kalendarz na

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

1 wydarzenie,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

oLEANpiada

oLEANpiada

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

This site is registered on wpml.org as a development site.